سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
اخبار
زيربخش هاي مربوط به بخش بخش اصلی

دلیل استقبال از چی میل

 چر                      چرا یک رستوران داریا فست فودی از سامانه سفارش غذای آنلاین "چی مِیل" استقبال می کند؟؟!!...