سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
اخبار

دلیل استقبال از چی میل

 چر                      چرا یک رستوران داریا فست فودی از سامانه سفارش غذای آنلاین "چی مِیل" استقبال می کند؟؟!!...

مزایای سامانه سفارش غذای آنلاین چی مِیل

آشنایی با مزایای سامانه ی سفارش غذای آنلاین چی میل