سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
 لوازم التحریر و کتاب فروشی عطش

لوازم التحریر و کتاب فروشی عطش

اردکان و میبد -09130332059-09909699530-09921824472-

فروشگاه سفارش میپذیرد

 • مداد رنگ 24 مقوایی لاک پشت

  مداد رنگ 24 مقوایی لاک پشت

  ۳۲,۰۱۰ تومان
 • مداد رنگ 12 مقوایی فکتیس

  مداد رنگ 12 مقوایی فکتیس

  ۱۶,۰۰۵ تومان
 • مداد رنگ 12 مقوایی لاک پشت

  مداد رنگ 12 مقوایی لاک پشت

  ۱۴,۸۴۱ تومان
 • مداد رنگ 12 مقوایی پارس

  مداد رنگ 12 مقوایی پارس

  ۱۴,۸۴۱ تومان
 • مداد رنگ 12 مقوایی امپراطور

  مداد رنگ 12 مقوایی امپراطور

  ۱۰,۹۶۱ تومان
 • مداد رنگ 6 کوتاه مقوایی پارس

  مداد رنگ 6 کوتاه مقوایی پارس

  ۴,۰۷۴ تومان
 • مداد رنگ 12 لوله ای پارس

  مداد رنگ 12 لوله ای پارس

  ۱۹,۶۹۱ تومان
 • مداد رنگ 12 فلزی پارس و لاک پشت

  مداد رنگ 12 فلزی پارس و لاک پشت

  ۲۲,۷۹۵ تومان
 • مداد رنگ 24 فلزی پارس و لاک پشت

  مداد رنگ 24 فلزی پارس و لاک پشت

  ۴۵,۱۰۵ تومان
 • مداد رنگ 36 فلزی پارس و لاک پشت

  مداد رنگ 36 فلزی پارس و لاک پشت

  ۶۷,۹۰۰ تومان
 • مداد رنگ 36 لوله ای پارس

  مداد رنگ 36 لوله ای پارس

  ۶۵,۴۷۵ تومان
 • مداد رنگ 24 لوله ای پارس

  مداد رنگ 24 لوله ای پارس

  ۴۰,۲۵۵ تومان
 • مداد رنگ 6 پایه بلند مقوایی فکتیس

  مداد رنگ 6 پایه بلند مقوایی فکتیس

  ۷,۷۶۰ تومان
 • مداد رنگ 12 لوله ای فکتیس

  مداد رنگ 12 لوله ای فکتیس

  ۲۱,۱۴۶ تومان
 • مداد رنگ 24 لوله ای فکتیس

  مداد رنگ 24 لوله ای فکتیس

  ۴۲,۱۹۵ تومان
 • مداد رنگ 36 لوله ای فکتیس

  مداد رنگ 36 لوله ای فکتیس

  ۶۳,۸۲۶ تومان
 • مداد رنگ 36 فلزی فکتیس

  مداد رنگ 36 فلزی فکتیس

  ۶۹,۱۶۱ تومان
 • مداد رنگ 12 مقوایی فابر کاستل

  مداد رنگ 12 مقوایی فابر کاستل

  ۳۹,۲۸۵ تومان
 • مداد رنگ 24 مقوایی فابر کاستل

  مداد رنگ 24 مقوایی فابر کاستل

  ۷۶,۶۳۰ تومان
 • مداد رنگ 12 مقوایی استدلر

  مداد رنگ 12 مقوایی استدلر

  ۲۸,۱۳۰ تومان
 • مداد رنگ 12 مقوایی بیک

  مداد رنگ 12 مقوایی بیک

  ۲۲,۳۱۰ تومان
 • مداد رنگ 12 مقوایی ادمیرال

  مداد رنگ 12 مقوایی ادمیرال

  ۷,۰۸۱ تومان
 • مداد رنگ 24 مقوایی ادمیرال

  مداد رنگ 24 مقوایی ادمیرال

  ۱۴,۳۵۶ تومان
 • مداد رنگ 12 فلزی ادمیرال

  مداد رنگ 12 فلزی ادمیرال

  ۱۴,۵۵۰ تومان
 • مداد رنگ و آبرنگ12+12 فلزی پادیلوت

  مداد رنگ و آبرنگ12+12 فلزی پادیلوت

  ۶۶,۷۳۶ تومان
 • مداد رنگ 12 فلزی ماین

  مداد رنگ 12 فلزی ماین

  ۳۳,۹۵۰ تومان
 • مداد رنگ 12 چوبی ماین

  مداد رنگ 12 چوبی ماین

  ۳۲,۹۸۰ تومان
 • مداد فلورسنت مشکی فکتیس

  مداد فلورسنت مشکی فکتیس

  ۱,۱۶۴ تومان
 • مداد پاکن دار فکتیس

  مداد پاکن دار فکتیس

  ۱,۱۶۴ تومان
 • مداد مشکی پارس دیپ دار

  مداد مشکی پارس دیپ دار

  ۱۲,۶۱۰ تومان
 • مداد مشکی 5ضلعی فکتیس

  مداد مشکی 5ضلعی فکتیس

  ۱۳,۳۸۶ تومان
 • مداد مشکی گرد لاک پشت

  مداد مشکی گرد لاک پشت

  ۱۲,۶۱۰ تومان
 • مداد مشکی استالیش

  مداد مشکی استالیش

  ۱۲,۳۱۹ تومان
 • مداد مشکی تکی

  مداد مشکی تکی

  ۱,۱۶۴ تومان
 • مداد مشکی 3ضلعی لا ک پشت

  مداد مشکی 3ضلعی لا ک پشت

  ۱۲,۶۱۰ تومان
 • مدداد مشکی استدلر نوریس

  مدداد مشکی استدلر نوریس

  ۲۴,۲۵۰ تومان
 • مداد مشکی فابر کاستل

  مداد مشکی فابر کاستل

  ۲۶,۳۸۴ تومان
 • مداد مشکی روزنامه ای

  مداد مشکی روزنامه ای

  ۶,۳۰۵ تومان
 • مداد ذغالی بیک

  مداد ذغالی بیک

  ۱۸,۴۳۰ تومان
 • مدادد مشکی بیک

  مدادد مشکی بیک

  ۱۸,۹۱۵ تومان
 • مداد مشکی پاکن دار کوییلو

  مداد مشکی پاکن دار کوییلو

  ۲۶,۱۹۰ تومان
 • مدادمشکی اریا

  مدادمشکی اریا

  ۱۳,۰۹۵ تومان
 • مدا قرمز تکی

  مدا قرمز تکی

  ۱,۱۶۴ تومان
 • مداد قرمز گرد لاک پشت

  مداد قرمز گرد لاک پشت

  ۱۳,۵۸۰ تومان
 • مداد قرمز 3ضلعی لاک پشت

  مداد قرمز 3ضلعی لاک پشت

  ۱۳,۷۷۴ تومان
 • مداد قرمز فکتیس

  مداد قرمز فکتیس

  ۱۴,۰۶۵ تومان
 • مداد قرمز فابر کاستل

  مداد قرمز فابر کاستل

  ۲,۸۶۲ تومان
 • قلم قرآنی نگار8

  قلم قرآنی نگار8

  ۵۴۸,۰۵۰ تومان
 • قلم قرآنی نگار8

  قلم قرآنی نگار8

  ۵۶۰,۶۶۰ تومان
 • لگو 375 قطعه ریز بازی تا

  لگو 375 قطعه ریز بازی تا

  ۸۷,۳۰۰ تومان
 • گرداگرد

  گرداگرد

  ۳۱,۰۴۰ تومان
 • مرغابی های رنگی

  مرغابی های رنگی

  ۳۰,۰۷۰ تومان
 • سرانگشتی

  سرانگشتی

  ۴۰,۲۵۵ تومان
 • تعادل

  تعادل

  ۳۰,۰۷۰ تومان
 • میکروفون اسپیکر قوی

  میکروفون اسپیکر قوی

  ۱۲۱,۲۵۰ تومان
 • استخر بادی بزرگ

  استخر بادی بزرگ

  ۱۴۰,۶۵۰ تومان
 • فوتبال دستی ام دی اف متوسط

  فوتبال دستی ام دی اف متوسط

  ۸۰,۵۱۰ تومان
 • فوتبال دستی ام دی اف بزرگ

  فوتبال دستی ام دی اف بزرگ

  ۱۰۳,۷۹۰ تومان
 • بازی کارتی رنگ بازیا

  بازی کارتی رنگ بازیا

  ۳۵,۸۹۰ تومان
 • معکب قصه گویی

  معکب قصه گویی

  ۳۳,۹۵۰ تومان
 • رقص پا

  رقص پا

  ۷,۷۶۰ تومان
 • پازل 1000 تکه

  پازل 1000 تکه

  ۳۲,۹۸۰ تومان
 • چسب ماتیکی 8 گرم استالیش

  چسب ماتیکی 8 گرم استالیش

  ۲,۹۱۰ تومان
 • چسب ماتیکی 15 گرم استالیش

  چسب ماتیکی 15 گرم استالیش

  ۴,۳۶۵ تومان
 • چسب ماتیکی 8 گرم آریا

  چسب ماتیکی 8 گرم آریا

  ۲,۱۳۴ تومان
 • چسب ماتیکی 8 گرم کنکو

  چسب ماتیکی 8 گرم کنکو

  ۳,۴۹۲ تومان
 • چسب ماتیکی 15 گرم کنکو

  چسب ماتیکی 15 گرم کنکو

  ۵,۴۳۲ تومان
 • چسب ماتیکی 21 گرم کنکو

  چسب ماتیکی 21 گرم کنکو

  ۷,۶۶۳ تومان
 • چسب همه کاره 50 میلی رازی

  چسب همه کاره 50 میلی رازی

  ۳,۵۸۹ تومان
 • چسب همه کاره 100 میلی رازی

  چسب همه کاره 100 میلی رازی

  ۶,۴۹۹ تومان
 • چسب آهن 100 میلی متری رازی

  چسب آهن 100 میلی متری رازی

  ۶,۰۱۴ تومان
 • چسب چوب 50 میلی رازی

  چسب چوب 50 میلی رازی

  ۲,۸۱۳ تومان
 • چسب آکواریوم 30 میلی رازی

  چسب آکواریوم 30 میلی رازی

  ۲,۷۶۵ تومان
 • چسب2قلو

  چسب2قلو

  ۶,۷۹۰ تومان
 • چسب قطره رازی

  چسب قطره رازی

  ۲,۳۲۸ تومان
 • چسب شیشه ای جانسون

  چسب شیشه ای جانسون

  ۱,۴۵۵ تومان
 • چسب برق

  چسب برق

  ۱,۸۴۳ تومان
 • چسب اسپری

  چسب اسپری

  ۹,۷۰۰ تومان
 • چسب 5سانتی توپی

  چسب 5سانتی توپی

  ۶,۷۹۰ تومان
 • چسب 5سانتی کایسر

  چسب 5سانتی کایسر

  ۱۲,۳۱۹ تومان
 • چسب 5سانتی کایسر با پایه

  چسب 5سانتی کایسر با پایه

  ۵,۳۳۵ تومان
 • چسب 5سانتی رنگی استورم

  چسب 5سانتی رنگی استورم

  ۱۴,۳۵۶ تومان
 • چسب 5سانتی رنگی کاغذی استورم

  چسب 5سانتی رنگی کاغذی استورم

  ۱۸,۹۱۵ تومان
 • چسب 5سانتی فانتزی استورم

  چسب 5سانتی فانتزی استورم

  ۱۵,۵۲۰ تومان
 • چسب 5سانتی 2طرفه

  چسب 5سانتی 2طرفه

  ۱۲,۱۲۵ تومان
 • چسب کاغذی 4سانتی

  چسب کاغذی 4سانتی

  ۶,۷۹۰ تومان
 • چسب کاغذی 2سانتی

  چسب کاغذی 2سانتی

  ۲,۲۳۱ تومان
 • چسب کاغذی 2سانتی رازی

  چسب کاغذی 2سانتی رازی

  ۴,۸۵۰ تومان
 • چسب حرارتی کوچک

  چسب حرارتی کوچک

  ۷۷۶ تومان
 • چسب حرارتی بزرگ

  چسب حرارتی بزرگ

  ۲,۱۳۴ تومان
 • چسب اکلیلی و لیزری کوچک

  چسب اکلیلی و لیزری کوچک

  ۹۷۰ تومان
 • چسب اکلیلی مایع استورم

  چسب اکلیلی مایع استورم

  ۱۰,۸۶۴ تومان
 • تراش888 فکتیس

  تراش888 فکتیس

  ۳,۸۸۰ تومان
 • تراش مخزن دار فکتیس

  تراش مخزن دار فکتیس

  ۳,۴۹۲ تومان
 • تراش فلزی فکتیس

  تراش فلزی فکتیس

  ۵,۵۲۹ تومان
 • تراش رنگی

  تراش رنگی

  ۸۷۳ تومان
 • تراش گریپ دار کنکو

  تراش گریپ دار کنکو

  ۳,۶۳۸ تومان
 • تراش مثلثی کنکو

  تراش مثلثی کنکو

  ۱,۴۵۵ تومان
 • تراش جار کنکو

  تراش جار کنکو

  ۱,۲۶۱ تومان
 • تراش، پاکن فابر کاستل

  تراش، پاکن فابر کاستل

  ۱۶,۰۰۵ تومان
 • تراش مخزن دار فابر کاستل

  تراش مخزن دار فابر کاستل

  ۷,۳۷۲ تومان
 • تراش موبایل آیفون

  تراش موبایل آیفون

  ۳,۲۹۸ تومان
 • تراش جغد

  تراش جغد

  ۳,۱۰۴ تومان
 • تراش ساعت

  تراش ساعت

  ۳,۸۸۰ تومان
 • پاکن s30 فکتیس

  پاکن s30 فکتیس

  ۱,۹۴۰ تومان
 • پاکن مثلثی بزرگ فکتیس

  پاکن مثلثی بزرگ فکتیس

  ۲,۸۱۳ تومان
 • پاکن مثلثی کوچک فکتیس

  پاکن مثلثی کوچک فکتیس

  ۱,۵۵۲ تومان
 • پاکن بزرگ فکتیس

  پاکن بزرگ فکتیس

  ۱,۴۵۵ تومان
 • پاکن کوچک فکتیس

  پاکن کوچک فکتیس

  ۷۷۶ تومان
 • کاغذ رنگی 10 عددی

  کاغذ رنگی 10 عددی

  ۲,۹۱۰ تومان
 • مقوار نگی 10 عددی

  مقوار نگی 10 عددی

  ۲,۹۱۰ تومان
 • مقوا 70*50 دو رو رنگی

  مقوا 70*50 دو رو رنگی

  ۱,۴۵۵ تومان
 • مقوا فابریانو 220 گرم

  مقوا فابریانو 220 گرم

  ۶,۲۰۸ تومان
 • مقوا رنگی 70*50 پشت شطرنجی

  مقوا رنگی 70*50 پشت شطرنجی

  ۲,۲۳۱ تومان
 • کاغذ 50 عددی A4

  کاغذ 50 عددی A4

  ۴,۸۵۰ تومان
 • کاغذ سل پرینت A4

  کاغذ سل پرینت A4

  ۳۷,۶۳۶ تومان
 • کاغذ سل پرینت A5

  کاغذ سل پرینت A5

  ۲۱,۶۳۱ تومان
 • روان نویس کوتاه وک

  روان نویس کوتاه وک

  ۵,۸۲۰ تومان
 • خودکار کیان

  خودکار کیان

  ۱,۱۶۴ تومان
 • خودکار فابل

  خودکار فابل

  ۹۷۰ تومان
 • خودکار پارس

  خودکار پارس

  ۹۷۰ تومان
 • خودکار بیک

  خودکار بیک

  ۱,۵۵۲ تومان
 • خودکار پاپکو

  خودکار پاپکو

  ۱,۴۵۵ تومان
 • خودکار کنکو فینو

  خودکار کنکو فینو

  ۱,۹۴۰ تومان
 • خودکار رنگی کنکو فینو

  خودکار رنگی کنکو فینو

  ۱,۹۴۰ تومان
 • خودکار کنکو اکسل

  خودکار کنکو اکسل

  ۲۴,۲۵۰ تومان
 • خودکار X3

  خودکار X3

  ۱,۷۴۶ تومان
 • خودکار X7

  خودکار X7

  ۱,۷۴۶ تومان
 • خودکار زبرا 07

  خودکار زبرا 07

  ۳,۸۸۰ تومان
 • خود کار پنتر

  خود کار پنتر

  ۳,۵۸۹ تومان
 • خودکار سی کلاس

  خودکار سی کلاس

  ۱,۹۴۰ تومان
 • لاک غلط گیر 7میل فکتیس

  لاک غلط گیر 7میل فکتیس

  ۳,۶۳۸ تومان
 • لاک غلط گیر 12میل فکتیس

  لاک غلط گیر 12میل فکتیس

  ۴,۶۰۸ تومان
 • لاک غلط گیر استایلیش

  لاک غلط گیر استایلیش

  ۲,۹۱۰ تومان
 • دستگاه چسب حرارتی کوچک

  دستگاه چسب حرارتی کوچک

  ۲۷,۱۶۰ تومان
 • پایه چسب 1000 شهاب

  پایه چسب 1000 شهاب

  ۱۳,۷۷۴ تومان
 • پایه چسب 811 دلی

  پایه چسب 811 دلی

  ۱۶,۰۰۵ تومان
 • پایه چسب 808 دلی

  پایه چسب 808 دلی

  ۲۴,۰۵۶ تومان
 • پایه چسب کریستال 2000 شهاب

  پایه چسب کریستال 2000 شهاب

  ۸,۲۴۵ تومان
 • پایه چسب کریستال 3000 شهاب

  پایه چسب کریستال 3000 شهاب

  ۱۰,۴۷۶ تومان
 • پک 5 جلدی قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، فالنامه حافظ

  پک 5 جلدی قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، فالنامه حافظ

  ۱۱۴,۹۴۵ تومان
 • مفاتیح الجنان، پالتویی چرم

  مفاتیح الجنان، پالتویی چرم

  ۲۹,۱۰۰ تومان
 • آزادی معنوی

  آزادی معنوی

  ۱۸,۹۱۵ تومان
 • تعلیم و تربیت در اسلام

  تعلیم و تربیت در اسلام

  ۱۹,۴۰۰ تومان
 • من با خدای کوچکم قهرم

  من با خدای کوچکم قهرم

  ۱۹,۴۰۰ تومان
 • به من بگو خدا کیست

  به من بگو خدا کیست

  ۱,۹۴۰ تومان
 • آموزش نقاشی آبتین

  آموزش نقاشی آبتین

  ۱۴,۵۵۰ تومان
 • همه میتونن زرنگ باشن

  همه میتونن زرنگ باشن

  ۱۶,۴۹۰ تومان
 • آب نبات پسته ای

  آب نبات پسته ای

  ۳۶,۸۶۰ تومان
 • شغل شریف

  شغل شریف

  ۶,۷۹۰ تومان
 • یک روز بعد از حیرانی

  یک روز بعد از حیرانی

  ۲۹,۱۰۰ تومان
 • حاج قاسم

  حاج قاسم

  ۱۷,۴۶۰ تومان
 • کتاب پول، خدا ،بچه ها

  کتاب پول، خدا ،بچه ها

  ۲۴,۲۵۰ تومان
 • مجموعه قصه های ماندگار

  مجموعه قصه های ماندگار

  ۱۱,۶۴۰ تومان
 • نخل و نارنج

  نخل و نارنج

  ۲۴,۲۵۰ تومان
 • خدای خوب ابراهیم

  خدای خوب ابراهیم

  ۹,۲۱۵ تومان
 • سلام بر ابراهیم 1

  سلام بر ابراهیم 1

  ۱۴,۵۵۰ تومان
 • سلام بر ابراهیم 2

  سلام بر ابراهیم 2

  ۱۴,۵۵۰ تومان
 • بیت الاحزان شیخ عباس قمی

  بیت الاحزان شیخ عباس قمی

  ۱۴,۵۵۰ تومان
 • تن تن و سند باد

  تن تن و سند باد

  ۱۱,۶۴۰ تومان
 • من دیگر وما 7جلدی

  من دیگر وما 7جلدی

  ۷۲,۷۵۰ تومان
 • 3 دقیقه در قیامت

  3 دقیقه در قیامت

  ۹,۲۱۵ تومان
 • برف شادی

  برف شادی

  ۵,۸۲۰ تومان
 • نخ شادی

  نخ شادی

  ۱۰,۴۷۶ تومان
 • شمع عددی

  شمع عددی

  ۹۷۰ تومان
 • شمع عددی مولتی

  شمع عددی مولتی

  ۲,۱۳۴ تومان
 • شمع 12 عددی

  شمع 12 عددی

  ۲,۶۱۹ تومان
 • شمع پیچی 20سانتی وطن

  شمع پیچی 20سانتی وطن

  ۲,۱۳۴ تومان
 • شمع وارمر قلبی

  شمع وارمر قلبی

  ۵۸۲ تومان
 • شمع وارمر سفید

  شمع وارمر سفید

  ۳۸۸ تومان

نظرات کاربران درباره لوازم التحریر و کتاب فروشی عطش

اطلاعات فروشگاه لوازم التحریر و کتاب فروشی عطش

نوع سفارش

مارکت ها

موقعیت

میبد شهیدیه بعد از مسجد خواجه
ارسال به تمام نقاط میبد،اردکان هر روزه
تحویل سفارش: صبح 12 الی 14 شب 20 الی 22

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 0 الی 23

یک شنبه

از 0 الی 23

دو شنبه

از 0 الی 23

سه شنبه

از 0 الی 23

چهارشنبه

از 0 الی 23

پنج شنبه

از 0 الی 23

جمعه

از 0 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (3%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 47850 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۱۹,۵۵۰ تومان