ec2-3-228-24-192.compute-1.amazonaws.com

خطایی رخ داده است لطفا این عملیات را تکرار نکنید xss
Array ( [title] => ■-فروتلند-اردکان-و-میبد->>>>>-[-بزودی-] )