سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
کافه کوبه اردکان

کافه کوبه اردکان

کافه کوبه اردکان
 

اردکان و میبد -09137471923-09366969763-09127587324-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • قارچ ومرغ خانواده .آ

  قارچ ومرغ خانواده .آ

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پپرونی خانواده.آ

  پپرونی خانواده.آ

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پپرونی1نفره.آ

  پپرونی1نفره.آ

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • پپرونی2نفره.آ

  پپرونی2نفره.آ

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • مخصوص 1نفره.آ

  مخصوص 1نفره.آ

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • مخصوص خانواده.آ

  مخصوص خانواده.آ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • رست بیف 1نفره.آ

  رست بیف 1نفره.آ

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • رست بیف 2نفره.آ

  رست بیف 2نفره.آ

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • رست بیف خانواده.آ

  رست بیف خانواده.آ

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ وگوشت 1نفره.آ

  قارچ وگوشت 1نفره.آ

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ وگوشت 2نفره.آ

  قارچ وگوشت 2نفره.آ

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ ومرغ1نفره.آ

  قارچ ومرغ1نفره.آ

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • قارچ ومرغ2نفره.آ

  قارچ ومرغ2نفره.آ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ ومرغ خانواده

  قارچ ومرغ خانواده

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • سبزیجات1نفره.آ

  سبزیجات1نفره.آ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سبزیجات2نفره.آ

  سبزیجات2نفره.آ

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • یونانی1نفره.آ

  یونانی1نفره.آ

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • مکزیکی1نفره.آ

  مکزیکی1نفره.آ

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • مکزیکی2نفره.آ

  مکزیکی2نفره.آ

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • مکزیکی خانواده.آ

  مکزیکی خانواده.آ

  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • یونانی 2نفره.آ

  یونانی 2نفره.آ

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • یونانی خانواده.آ

  یونانی خانواده.آ

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • سبزیجات خانواده.آ

  سبزیجات خانواده.آ

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ وپنیر1نفره.آ

  قارچ وپنیر1نفره.آ

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ وپنیر2نفره.آ

  قارچ وپنیر2نفره.آ

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ وپنیرخانواده.آ

  قارچ وپنیرخانواده.آ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • یونایی 2نفره.آ

  یونایی 2نفره.آ

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ وگوشت خانواده.آ

  قارچ وگوشت خانواده.آ

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • بلونیا 1نفره.آ

  بلونیا 1نفره.آ

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • رویال یک نفره.آ

  رویال یک نفره.آ

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • رویال 2 نفره.آ

  رویال 2 نفره.آ

  ۳۸,۵۰۰ تومان
 • رویال خانواده.آ

  رویال خانواده.آ

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • بلونیا 2نفره.آ

  بلونیا 2نفره.آ

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • بلونیا خانواده.آ

  بلونیا خانواده.آ

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • میت لاور ویژه کوبه 1نفره.آ

  میت لاور ویژه کوبه 1نفره.آ

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • میت لاور ویژه کوبه 2نفره.آ

  میت لاور ویژه کوبه 2نفره.آ

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • میت لاور ویژه کوبه خانواده.آ

  میت لاور ویژه کوبه خانواده.آ

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • مخصوص 2نفره.آ

  مخصوص 2نفره.آ

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • بمب کافه کوبه (1 ساعت زمان جهت آماده سازی)

  بمب کافه کوبه (1 ساعت زمان جهت آماده سازی)

  ۹۵,۰۰۰ تومان
 • همبرگر 100% گوشت 150 گرمی

  همبرگر 100% گوشت 150 گرمی

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • همبرگر 100% گوشت 100 گرمی

  همبرگر 100% گوشت 100 گرمی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ برگر ( با همبر 100% گوشت 150 گرمی )

  قارچ برگر ( با همبر 100% گوشت 150 گرمی )

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ برگر ( با همبر 100% گوشت 100 گرمی )

  قارچ برگر ( با همبر 100% گوشت 100 گرمی )

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر ( با همبر 100% گوشت 150گرمی )

  چیز برگر ( با همبر 100% گوشت 150گرمی )

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر ( با همبر 100% گوشت 100 گرمی )

  چیز برگر ( با همبر 100% گوشت 100 گرمی )

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چیکن برگر ( با همبر مرغ 100% گوشت 150 گرمی )

  چیکن برگر ( با همبر مرغ 100% گوشت 150 گرمی )

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • چیکن برگر ( با همبر مرغ100% گوشت 100 گرمی )

  چیکن برگر ( با همبر مرغ100% گوشت 100 گرمی )

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • رویال برگر ( با همبر 100% گوشت 150 گرمی )

  رویال برگر ( با همبر 100% گوشت 150 گرمی )

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • رویال برگر ( با همبر 100% گوشت 100 گرمی )

  رویال برگر ( با همبر 100% گوشت 100 گرمی )

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • هات داگ معمولی

  هات داگ معمولی

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • هات داگ پنیری

  هات داگ پنیری

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • هات داگ تنوری ایتالیایی

  هات داگ تنوری ایتالیایی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • مخصوص 1نفره ایتالیایی

  مخصوص 1نفره ایتالیایی

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • مخصوص 2نفره ایتالیایی

  مخصوص 2نفره ایتالیایی

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پپرونی1 نفره ایتالیایی

  پپرونی1 نفره ایتالیایی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پپرونی2نفره ایتالیایی

  پپرونی2نفره ایتالیایی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • رست بیف 1 نفره ایتالیایی

  رست بیف 1 نفره ایتالیایی

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • رست بیف 2نفره ایتالیایی

  رست بیف 2نفره ایتالیایی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ وگوشت 1نفره ایتالیایی

  قارچ وگوشت 1نفره ایتالیایی

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ وگوشت 2نفره ایتالیایی

  قارچ وگوشت 2نفره ایتالیایی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ ومرغ 1نفره ایتالیایی

  قارچ ومرغ 1نفره ایتالیایی

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • قارچ ومرغ 2نفره ایتالیایی

  قارچ ومرغ 2نفره ایتالیایی

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رویال ایتالیایی 1 نفره

  پیتزا رویال ایتالیایی 1 نفره

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رویال ایتالیایی 2 نفره

  پیتزا رویال ایتالیایی 2 نفره

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۸,۵۰۰ تومان
 • دوغ خانواده

  دوغ خانواده

  ۹,۰۰۰ تومان
 • نوشابه تک نفره

  نوشابه تک نفره

  ۳,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۵,۰۰۰ تومان
 • دوغ تک نفره

  دوغ تک نفره

  ۴,۵۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره کافه کوبه اردکان

اطلاعات فروشگاه کافه کوبه اردکان

نوع سفارش

فست فود , کافی شاپ , کافی شاپ , فست فود

موقعیت

اردکان-میدان شهدا

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 22

یک شنبه

از 19 الی 22

دو شنبه

از 19 الی 22

سه شنبه

از 19 الی 22

چهارشنبه

از 19 الی 22

پنج شنبه

از 19 الی 22

جمعه

از 19 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 128500 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۴,۵۰۰ تومان