سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا مینی مخلوط

  پیتزا مینی مخلوط

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مینی سبزیجات

  پیتزا مینی سبزیجات

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا هالپینو مینی

  پیتزا هالپینو مینی

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا عربی ویژه مینی

  پیتزا عربی ویژه مینی

  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رویال مینی

  پیتزا رویال مینی

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کراکف مینی

  پیتزا کراکف مینی

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی مینی

  پیتزا پپرونی مینی

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیلی مینی

  پیتزا چیلی مینی

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص مینی

  پیتزا مخصوص مینی

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن مینی

  پیتزا چیکن مینی

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف مینی

  پیتزا رست بیف مینی

  ۶۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا اسطوره مینی

  پیتزا اسطوره مینی

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا استیک مینی

  پیتزا استیک مینی

  ۸۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت چرخ کرده مینی

  پیتزا گوشت چرخ کرده مینی

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • رولتی مشکل

  رولتی مشکل

  ۷۹,۰۰۰ تومان
 • رولتی مخصوص

  رولتی مخصوص

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • کیک پیتزا مخصوص

  کیک پیتزا مخصوص

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • کیک پیتزا ویژه

  کیک پیتزا ویژه

  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا استیک 1نفره

  پیتزا استیک 1نفره

  ۹۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا اسطوره 1نفره

  پیتزا اسطوره 1نفره

  ۵۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف 1نفره

  پیتزا رست بیف 1نفره

  ۸۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن 1نفره

  پیتزا چیکن 1نفره

  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص1نفره

  پیتزا مخصوص1نفره

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی1نفره

  پیتزا پپرونی1نفره

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کراکف1نفره

  پیتزا کراکف1نفره

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا عربی ویژه 1نفره

  پیتزا عربی ویژه 1نفره

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا هالپینو 1نفره

  پیتزا هالپینو 1نفره

  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا 1 نفره مخلوط

  پیتزا 1 نفره مخلوط

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا 1 نفره سبزیجات

  پیتزا 1 نفره سبزیجات

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رویال تک نفره

  پیتزا رویال تک نفره

  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت چرخ کرده 1نفره

  پیتزا گوشت چرخ کرده 1نفره

  ۷۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا اسطوره خانواده

  پیتزا اسطوره خانواده

  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف خانواده

  پیتزا رست بیف خانواده

  ۲۲۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن خانواده

  پیتزا چیکن خانواده

  ۱۸۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص خانواده

  پیتزا مخصوص خانواده

  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی خانواده

  پیتزا پپرونی خانواده

  ۱۵۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کراکف خانواده

  پیتزا کراکف خانواده

  ۱۵۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا عربی ویژه خانواده

  پیتزا عربی ویژه خانواده

  ۲۰۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا هالپینو خانواده

  پیتزا هالپینو خانواده

  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا استیک خانواده

  پیتزا استیک خانواده

  ۲۵۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط خانواده

  پیتزا مخلوط خانواده

  ۱۸۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا 4 فصل مخصوص خانواده امریکایی

  پیتزا 4 فصل مخصوص خانواده امریکایی

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات خانواده

  پیتزا سبزیجات خانواده

  ۱۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رویال خانواده

  پیتزا رویال خانواده

  ۲۲۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت چرخ کرده خانواده

  پیتزا گوشت چرخ کرده خانواده

  ۲۰۴,۰۰۰ تومان
 • همبرگر گوسفندی

  همبرگر گوسفندی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر فرانسوی

  چیزبرگر فرانسوی

  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • چوریستو برگر

  چوریستو برگر

  ۱۰۶,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر

  دوبل برگر

  ۷۹,۰۰۰ تومان
 • رویال برگر

  رویال برگر

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • برگر عربی ویژه

  برگر عربی ویژه

  ۸۳,۰۰۰ تومان
 • چیلی برگر

  چیلی برگر

  ۶۷,۰۰۰ تومان
 • ابر بمب برگر

  ابر بمب برگر

  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
 • هالپینو برگر

  هالپینو برگر

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • زینگر برگر

  زینگر برگر

  ۸۸,۰۰۰ تومان
 • رست بیف برگر

  رست بیف برگر

  ۸۴,۰۰۰ تومان
 • چیکن برگر

  چیکن برگر

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • گودا برگر

  گودا برگر

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ چوریستو

  ساندویچ چوریستو

  ۶۷,۰۰۰ تومان
 • چیز کیک برگر ویژه

  چیز کیک برگر ویژه

  ۹۳,۰۰۰ تومان
 • چیز کیک برگر

  چیز کیک برگر

  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • چیز کرانچ(2نفره)

  چیز کرانچ(2نفره)

  ۸۷,۰۰۰ تومان
 • همبرگر مک دونالد

  همبرگر مک دونالد

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • اکسترا برگر

  اکسترا برگر

  ۸۶,۰۰۰ تومان
 • ویژه مرغ سرآشپز

  ویژه مرغ سرآشپز

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • هات داگ تنوری ویژه

  هات داگ تنوری ویژه

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • ویژه گوشت سرآشپز

  ویژه گوشت سرآشپز

  ۷۱,۰۰۰ تومان
 • میکس ویژه سرآشپز

  میکس ویژه سرآشپز

  ۷۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کراکف ایتالیایی

  پیتزا کراکف ایتالیایی

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی ایتالیایی

  پیتزا پپرونی ایتالیایی

  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف ایتالیایی

  پیتزا رست بیف ایتالیایی

  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بوقلمون ایتالیایی

  پیتزا بوقلمون ایتالیایی

  ۷۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص ایتالیایی

  پیتزا مخصوص ایتالیایی

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا خانواده 4 فصل ایتالیایی

  پیتزا خانواده 4 فصل ایتالیایی

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا میت لاور ایتالیایی

  پیتزا میت لاور ایتالیایی

  ۷۳,۰۰۰ تومان
 • بشقاب گوشت پنیری

  بشقاب گوشت پنیری

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • بشقاب مرغ پنیری

  بشقاب مرغ پنیری

  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • بشقاب میکس

  بشقاب میکس

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • بشقاب برگر

  بشقاب برگر

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • سیب تنوری مخصوص

  سیب تنوری مخصوص

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • سیب تنوری ویژه

  سیب تنوری ویژه

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • رول پیچ سیب زمینی مخصوص

  رول پیچ سیب زمینی مخصوص

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • رول پیچ سیب زمینی ویژه

  رول پیچ سیب زمینی ویژه

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • سیب و سوسیس

  سیب و سوسیس

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • فیله سوخاری

  فیله سوخاری

  ۷۶,۰۰۰ تومان
 • بال و بازو سوخاری

  بال و بازو سوخاری

  ۷۶,۰۰۰ تومان
 • ران سوخاری

  ران سوخاری

  ۷۹,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره کافه دنج اردکان

اطلاعات فروشگاه کافه دنج اردکان

نوع سفارش

کافی شاپ , کافی شاپ , فست فود

موقعیت

اردکان،چهار راه سعدی،خیابان شهید رجایی

ساعات کار این مرکز


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 277300 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۳۲,۰۰۰ تومان