سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
چی میل شاهرود ( در انتظار اعلام آمادگی تیم سرویس دهنده محلی )

چی میل شاهرود ( در انتظار اعلام آمادگی تیم سرویس دهنده محلی )

( در انتظار اعلام آمادگی تیم سرویس دهنده محلی )

شاهرود

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • عدسی ظرف کوچک

  عدسی ظرف کوچک

  ۴,۰۵۰ تومان
 • عدسی ظرف متوسط

  عدسی ظرف متوسط

  ۶,۷۵۰ تومان
 • عدسی سطل کوچک

  عدسی سطل کوچک

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • عدسی سطل بزرگ

  عدسی سطل بزرگ

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • حلیم مخصوص ظرف کوچک

  حلیم مخصوص ظرف کوچک

  ۵,۴۰۰ تومان
 • حلیم مخصوص ظرف متوسط

  حلیم مخصوص ظرف متوسط

  ۸,۱۰۰ تومان
 • حلیم مخصوص سطل کوچک

  حلیم مخصوص سطل کوچک

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • حلیم مخصوص سطل بزرگ

  حلیم مخصوص سطل بزرگ

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • آش کشک ظرف کوچک

  آش کشک ظرف کوچک

  ۴,۵۰۰ تومان
 • آش کشک ظرف متوسط

  آش کشک ظرف متوسط

  ۷,۲۰۰ تومان
 • آش کشک سطل کوچک

  آش کشک سطل کوچک

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • آش کشک سطل بزرگ

  آش کشک سطل بزرگ

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • آش رشته ظرف کوچک

  آش رشته ظرف کوچک

  ۴,۵۰۰ تومان
 • آش رشته ظرف متوسط

  آش رشته ظرف متوسط

  ۷,۲۰۰ تومان
 • آش رشته سطل کوچک

  آش رشته سطل کوچک

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • آش رشته سطل بزرگ

  آش رشته سطل بزرگ

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • سوپ شیر ظرف کوچک

  سوپ شیر ظرف کوچک

  ۴,۵۰۰ تومان
 • سوپ شیر ظرف متوسط

  سوپ شیر ظرف متوسط

  ۷,۲۰۰ تومان
 • سوپ شیر سطل کوچک

  سوپ شیر سطل کوچک

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • سوپ شیرسطل بزرگ

  سوپ شیرسطل بزرگ

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • خوراک لوبیا باقارچ ظرف کوچک

  خوراک لوبیا باقارچ ظرف کوچک

  ۴,۹۵۰ تومان
 • خوراک لوبیا باقارچ ظرف متوسط

  خوراک لوبیا باقارچ ظرف متوسط

  ۷,۶۵۰ تومان
 • خوراک لوبیاباقارچ سطل کوچک

  خوراک لوبیاباقارچ سطل کوچک

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • خوراک لوبیا باقارچ سطل

  خوراک لوبیا باقارچ سطل

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • سوپ مرغ ظرف کوچک

  سوپ مرغ ظرف کوچک

  ۳,۱۵۰ تومان
 • سوپ مرغ ظرف متوسط

  سوپ مرغ ظرف متوسط

  ۴,۹۵۰ تومان
 • سوپ مرغ سطل کوچک

  سوپ مرغ سطل کوچک

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سوپ مرغ سطل بزرگ

  سوپ مرغ سطل بزرگ

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • گریل چیکن 01

  گریل چیکن 01

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • نرمال / اسپایسی 01

  نرمال / اسپایسی 01

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • اسپایسی برگر 01

  اسپایسی برگر 01

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • سوپریم 01

  سوپریم 01

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • بیکناتور 01

  بیکناتور 01

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • رویال چیکن 01

  رویال چیکن 01

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 01

  ماشروم برگر 01

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • کانتری برگر 01

  کانتری برگر 01

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • همبرگر 01

  همبرگر 01

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر 01

  چیزبرگر 01

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • رویال برگر 01

  رویال برگر 01

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزاچهارفصل لاورز 01

  پیتزاچهارفصل لاورز 01

  ۴۲,۳۰۰ تومان
 • پیتزافومه 01

  پیتزافومه 01

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • پیتزا بیکن 01

  پیتزا بیکن 01

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزامرغ وقارچ 01

  پیتزامرغ وقارچ 01

  ۳۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزاتاکو 01

  پیتزاتاکو 01

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزافیلادلفیا 01

  پیتزافیلادلفیا 01

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزاوجترین 01

  پیتزاوجترین 01

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • پیتزاتاکوچیک 01

  پیتزاتاکوچیک 01

  ۴۲,۳۰۰ تومان
 • پیتزااستیک 01

  پیتزااستیک 01

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • پیتزامخصوص سورنا 01

  پیتزامخصوص سورنا 01

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • پیتزارست بیف 01

  پیتزارست بیف 01

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن 01

  پیتزا چیکن 01

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • پیتزامخلوط 01

  پیتزامخلوط 01

  ۲۱,۶۰۰ تومان
 • پیتزاپپرونی 01

  پیتزاپپرونی 01

  ۲۱,۶۰۰ تومان
 • پیتزایونانی 01

  پیتزایونانی 01

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات 01

  پیتزا سبزیجات 01

  ۲۱,۶۰۰ تومان
 • بشقاب دریایی 01

  بشقاب دریایی 01

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • نان سیر 01

  نان سیر 01

  ۹,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری 01

  قارچ سوخاری 01

  ۹,۹۰۰ تومان
 • سیب زمینی سوخاری 01

  سیب زمینی سوخاری 01

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی 01

  سیب زمینی 01

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سالادپاستا 01

  سالادپاستا 01

  ۹,۹۰۰ تومان
 • سالاداستیک 01

  سالاداستیک 01

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • سالادسبز 01

  سالادسبز 01

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سالادسزار 01

  سالادسزار 01

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • بشقاب میگو 01

  بشقاب میگو 01

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • بشقاب ماهی 01

  بشقاب ماهی 01

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • پیازحلقه ای 01

  پیازحلقه ای 01

  ۵,۴۰۰ تومان
 • لقمه سوخاری 01

  لقمه سوخاری 01

  ۹,۹۰۰ تومان
 • جامبوچیکن 01

  جامبوچیکن 01

  ۲۰,۷۰۰ تومان
 • بال سوخاری 01

  بال سوخاری 01

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • فیله استریپس 01

  فیله استریپس 01

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • هات داگ 01

  هات داگ 01

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • هات داگ باپنیر 01

  هات داگ باپنیر 01

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • ژامبون تنوری گوشت 01

  ژامبون تنوری گوشت 01

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • ژامبون تنوری مرغ 01

  ژامبون تنوری مرغ 01

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • رست بیف 01

  رست بیف 01

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • استیک 01

  استیک 01

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • هانتربرگر 01

  هانتربرگر 01

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • ویژه سورنا 01

  ویژه سورنا 01

  ۲۹,۷۰۰ تومان
 • ویژه مرغ 01

  ویژه مرغ 01

  ۲۱,۶۰۰ تومان
 • پاستاگوشت 01

  پاستاگوشت 01

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • پاستا میگو 01

  پاستا میگو 01

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • پاستاچیکن آلفردو 01

  پاستاچیکن آلفردو 01

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی کوچک 01

  نوشابه قوطی کوچک 01

  ۳,۶۰۰ تومان
 • دوغ کوچک 01

  دوغ کوچک 01

  ۱,۳۵۰ تومان
 • دلسترلیمو قوطی01

  دلسترلیمو قوطی01

  ۳,۶۰۰ تومان
 • دلستر بزرگ 01

  دلستر بزرگ 01

  ۴,۴۱۰ تومان
 • سس رایگان 01

  سس رایگان 01

  ۰ تومان
 • سس اضافه 01

  سس اضافه 01

  ۳۶۰ تومان
 • چلوکوبیده تک سیخ 02

  چلوکوبیده تک سیخ 02

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • چلوکباب برگ 02

  چلوکباب برگ 02

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • چلوکباب سلطانی 02

  چلوکباب سلطانی 02

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • چلوکباب بختیاری 02

  چلوکباب بختیاری 02

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • چلوجوجه مخصوص 02

  چلوجوجه مخصوص 02

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • چلوکباب کوبیده مخصوص 02

  چلوکباب کوبیده مخصوص 02

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چلوگوشت گوسفندی 02

  چلوگوشت گوسفندی 02

  ۷۶,۵۰۰ تومان
 • چلوماهیچه گوسفندی 02

  چلوماهیچه گوسفندی 02

  ۸۵,۵۰۰ تومان
 • چلوماهی 02

  چلوماهی 02

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • زرشک پلوبامرغ 02

  زرشک پلوبامرغ 02

  ۱۵,۳۰۰ تومان
 • ته چین شاهرودی باگوشت گوسفندی 02

  ته چین شاهرودی باگوشت گوسفندی 02

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • ته چین شاهرودی باگوشت مرغ 02

  ته چین شاهرودی باگوشت مرغ 02

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • خوراک کوبیده سیخی 02

  خوراک کوبیده سیخی 02

  ۷,۲۰۰ تومان
 • خوراک جوجه سیخی 02

  خوراک جوجه سیخی 02

  ۹,۹۰۰ تومان
 • خوراک برگ سیخی 02

  خوراک برگ سیخی 02

  ۲۹,۷۰۰ تومان
 • خوراک مرغ 02

  خوراک مرغ 02

  ۹,۹۰۰ تومان
 • خوراک گوشت گوسفندی 02

  خوراک گوشت گوسفندی 02

  ۵۸,۵۰۰ تومان
 • خوراک ماهیچه گوسفندی 02

  خوراک ماهیچه گوسفندی 02

  ۷,۲۰۰ تومان
 • خوراک ماهی 02

  خوراک ماهی 02

  ۲۰,۷۰۰ تومان
 • خورشت فسنجان تک 02

  خورشت فسنجان تک 02

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • چلوخورشت فسنجان 02

  چلوخورشت فسنجان 02

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • چلوخورشت قیمه بادمجان

  چلوخورشت قیمه بادمجان

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • چلوخورشت قیمه سیب زمینی 02

  چلوخورشت قیمه سیب زمینی 02

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • چلوخورشت قرمه سبزی 02

  چلوخورشت قرمه سبزی 02

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • مرغ بریان 02

  مرغ بریان 02

  ۳۷,۸۰۰ تومان
 • خورشت قیمه کیلویی 02

  خورشت قیمه کیلویی 02

  ۲۰,۲۵۰ تومان
 • خورشت قیمه نیم کیلویی 02

  خورشت قیمه نیم کیلویی 02

  ۱۰,۳۵۰ تومان
 • خورشت قیمه تک 02

  خورشت قیمه تک 02

  ۴,۵۰۰ تومان
 • خورشت قرمه سبزی کیلویی 02

  خورشت قرمه سبزی کیلویی 02

  ۲۰,۲۵۰ تومان
 • خورشت قرمه سبزی نیم کیلویی 02

  خورشت قرمه سبزی نیم کیلویی 02

  ۱۰,۳۵۰ تومان
 • خورشت قرمه سبزی تک 02

  خورشت قرمه سبزی تک 02

  ۴,۵۰۰ تومان
 • چلواکبرجوجه 02

  چلواکبرجوجه 02

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • اکبرجوجه بدون پلو 02

  اکبرجوجه بدون پلو 02

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • خورشت فسنجان تک 02

  خورشت فسنجان تک 02

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • خورشت فسنجان کیلویی 02

  خورشت فسنجان کیلویی 02

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • خورشت فسنجان 02

  خورشت فسنجان 02

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • ماست ساده تک نفره 02

  ماست ساده تک نفره 02

  ۱,۳۵۰ تومان
 • ماست موسیرتک نفره 02

  ماست موسیرتک نفره 02

  ۱,۸۰۰ تومان
 • ماست خیارتک نفره 02

  ماست خیارتک نفره 02

  ۳,۶۰۰ تومان
 • سالاد فصل 02

  سالاد فصل 02

  ۴,۵۰۰ تومان
 • زیتون پرورده 02

  زیتون پرورده 02

  ۲,۷۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده 02

  نوشابه خانواده 02

  ۴,۵۰۰ تومان
 • دلسترخانواده بزرگ 02

  دلسترخانواده بزرگ 02

  ۵,۸۵۰ تومان
 • دوغ خانواده 02

  دوغ خانواده 02

  ۶,۳۰۰ تومان
 • نوشابه کوچک یک نفره 02

  نوشابه کوچک یک نفره 02

  ۱,۸۰۰ تومان
 • ایستک قوطی 02

  ایستک قوطی 02

  ۳,۶۰۰ تومان
 • دوغ لیوانی یک نفره 02

  دوغ لیوانی یک نفره 02

  ۱,۸۰۰ تومان
 • سوپ جو کیلویی 02

  سوپ جو کیلویی 02

  ۷,۶۵۰ تومان
 • سوپ جو نیم کیلویی 02

  سوپ جو نیم کیلویی 02

  ۳,۶۰۰ تومان
 • سوپ تک پرس 02

  سوپ تک پرس 02

  ۱,۸۰۰ تومان
 • کوبیده سیخی 03

  کوبیده سیخی 03

  ۹,۰۰۰ تومان
 • چلو کوبیده 03

  چلو کوبیده 03

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • چلولقمه مخصوص 03

  چلولقمه مخصوص 03

  ۲۷,۴۵۰ تومان
 • چلو جوجه مخصوص 03

  چلو جوجه مخصوص 03

  ۲۰,۲۵۰ تومان
 • چلوکباب برگ 03

  چلوکباب برگ 03

  ۵۲,۲۰۰ تومان
 • چلو کباب سلطانی 03

  چلو کباب سلطانی 03

  ۵۹,۴۰۰ تومان
 • چلوکباب بختیاری 03

  چلوکباب بختیاری 03

  ۳۷,۸۰۰ تومان
 • چلوکباب وزیری 03

  چلوکباب وزیری 03

  ۲۹,۷۰۰ تومان
 • چلو ماهیچه 03

  چلو ماهیچه 03

  ۸۵,۵۰۰ تومان
 • چلوگوشت گوسفندی 03

  چلوگوشت گوسفندی 03

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • چلو شیشلیک 03

  چلو شیشلیک 03

  ۸۵,۵۰۰ تومان
 • چلو جوجه بااستخوان 03

  چلو جوجه بااستخوان 03

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • چلوخورشت سبزی 03

  چلوخورشت سبزی 03

  ۱۳,۰۵۰ تومان
 • چلو خورشت قیمه 03

  چلو خورشت قیمه 03

  ۱۳,۰۵۰ تومان
 • زرشک پلو بامرغ 03

  زرشک پلو بامرغ 03

  ۱۸,۴۵۰ تومان
 • شاه پسند 03

  شاه پسند 03

  ۵۶,۷۰۰ تومان
 • چلو ماهی 03

  چلو ماهی 03

  ۳۳,۳۰۰ تومان
 • اکبر جوجه 03

  اکبر جوجه 03

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • ته چین شاهرودی 03

  ته چین شاهرودی 03

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • خوراک کوبیده 03

  خوراک کوبیده 03

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • خوراک جوجه 03

  خوراک جوجه 03

  ۱۳,۰۵۰ تومان
 • خوراک برگ 03

  خوراک برگ 03

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • خوراک سلطانی 03

  خوراک سلطانی 03

  ۵۲,۲۰۰ تومان
 • خوراک بختیاری 03

  خوراک بختیاری 03

  ۳۵,۱۰۰ تومان
 • خوراک وزیری 03

  خوراک وزیری 03

  ۲۲,۹۵۰ تومان
 • خوراک لقمه 03

  خوراک لقمه 03

  ۲۱,۱۵۰ تومان
 • سوپ روز 03

  سوپ روز 03

  ۴,۵۰۰ تومان
 • سالاد تک نفره 03

  سالاد تک نفره 03

  ۹,۰۰۰ تومان
 • ماست خیار 03

  ماست خیار 03

  ۴,۵۰۰ تومان
 • بورانی اسفناج 03

  بورانی اسفناج 03

  ۴,۵۰۰ تومان
 • ماست موسیر تک نفره 03

  ماست موسیر تک نفره 03

  ۲,۷۰۰ تومان
 • ماست ساده تک نفره 03

  ماست ساده تک نفره 03

  ۳,۶۰۰ تومان
 • زیتون تک نفره 03

  زیتون تک نفره 03

  ۲,۷۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده 03

  نوشابه خانواده 03

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی 03

  نوشابه قوطی 03

  ۳,۱۵۰ تومان
 • دوغ لیوانی تک نفره 03

  دوغ لیوانی تک نفره 03

  ۱,۸۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه آدیش (آمریکایی) 04

  پیتزا ویژه آدیش (آمریکایی) 04

  ۳۲,۳۱۰ تومان
 • پیتزامخلوط(آمریکایی) 04

  پیتزامخلوط(آمریکایی) 04

  ۲۹,۶۱۰ تومان
 • پیتزا یونانی 04

  پیتزا یونانی 04

  ۲۸,۷۱۰ تومان
 • پیتزا ناپل 04

  پیتزا ناپل 04

  ۲۷,۸۱۰ تومان
 • پیتزا رست بیف 04

  پیتزا رست بیف 04

  ۳۵,۰۱۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات آمریکایی 04

  پیتزا سبزیجات آمریکایی 04

  ۲۶,۹۱۰ تومان
 • پیتزا ویژه ایتالیایی 04

  پیتزا ویژه ایتالیایی 04

  ۳۹,۵۱۰ تومان
 • پیتزا استیک (ایتالیایی) 04

  پیتزا استیک (ایتالیایی) 04

  ۴۴,۹۱۰ تومان
 • پیتزا میت (ایتالیایی) 04

  پیتزا میت (ایتالیایی) 04

  ۴۲,۲۱۰ تومان
 • پپرونی (ایتالیایی) 04

  پپرونی (ایتالیایی) 04

  ۳۷,۷۱۰ تومان
 • پیتزا فیله سوخاری 04

  پیتزا فیله سوخاری 04

  ۳۶,۸۱۰ تومان
 • پیتزا پو لو 04

  پیتزا پو لو 04

  ۳۸,۶۱۰ تومان
 • پیتزا تارت گوشت ایتالیایی 04

  پیتزا تارت گوشت ایتالیایی 04

  ۴۳,۱۱۰ تومان
 • پیتزا نیو هاون 04

  پیتزا نیو هاون 04

  ۳۷,۷۱۰ تومان
 • چکین استراگانف (غذای ایتالیایی) 04

  چکین استراگانف (غذای ایتالیایی) 04

  ۲۲,۴۱۰ تومان
 • بشقاب ویژه (غذای ایتالیایی) 04

  بشقاب ویژه (غذای ایتالیایی) 04

  ۳۷,۷۱۰ تومان
 • پاستا باسس آلفردو (غذای ایتالیایی) 04

  پاستا باسس آلفردو (غذای ایتالیایی) 04

  ۲۳,۳۱۰ تومان
 • لازانیا (غذای ایتالیایی) 04

  لازانیا (غذای ایتالیایی) 04

  ۲۶,۰۱۰ تومان
 • ناپل (پیتزا پیده) 04

  ناپل (پیتزا پیده) 04

  ۲۴,۲۱۰ تومان
 • پیتزارست ببیف (پیتزاپیده) 04

  پیتزارست ببیف (پیتزاپیده) 04

  ۲۷,۸۱۰ تومان
 • پیتزاپولو (پیتزاپیده) 04

  پیتزاپولو (پیتزاپیده) 04

  ۲۴,۲۱۰ تومان
 • کلاسیک برگر 04

  کلاسیک برگر 04

  ۱۷,۹۱۰ تومان
 • چیز برگر 04

  چیز برگر 04

  ۲۰,۶۱۰ تومان
 • ماشروم برگر 04

  ماشروم برگر 04

  ۲۰,۶۱۰ تومان
 • میکس برگر 04

  میکس برگر 04

  ۲۷,۸۱۰ تومان
 • کمبو برگر 04

  کمبو برگر 04

  ۳۱,۴۱۰ تومان
 • پیتزا استیک (اسلایس) 04

  پیتزا استیک (اسلایس) 04

  ۳۱,۴۱۰ تومان
 • پیتزامیت (اسلایس) 04

  پیتزامیت (اسلایس) 04

  ۳۱,۴۱۰ تومان
 • پیتزا نیوهاون (اسلایس) 04

  پیتزا نیوهاون (اسلایس) 04

  ۳۰,۵۱۰ تومان
 • پیتزا فیله سوخاری (اسلایس) 04

  پیتزا فیله سوخاری (اسلایس) 04

  ۲۷,۸۱۰ تومان
 • استیک ویژه (ساندویچ) 04

  استیک ویژه (ساندویچ) 04

  ۲۹,۶۱۰ تومان
 • رست بیف ویژه (ساندویچ) 04

  رست بیف ویژه (ساندویچ) 04

  ۲۷,۸۱۰ تومان
 • مخصوص آدیش (ساندویچ) 04

  مخصوص آدیش (ساندویچ) 04

  ۲۶,۹۱۰ تومان
 • رویال هات داگ (ساندویچ) 04

  رویال هات داگ (ساندویچ) 04

  ۲۳,۳۱۰ تومان
 • ژامبون تنوری (ساندویچ) 04

  ژامبون تنوری (ساندویچ) 04

  ۲۶,۰۱۰ تومان
 • جوجه پنیر (ساندویچ) 04

  جوجه پنیر (ساندویچ) 04

  ۲۶,۰۱۰ تومان
 • چکین ماشروم مخصوص (ساندویچ) 04

  چکین ماشروم مخصوص (ساندویچ) 04

  ۲۴,۲۱۰ تومان
 • سالاد ویژه آدیش 04

  سالاد ویژه آدیش 04

  ۱۷,۰۱۰ تومان
 • سالاد یونانی 04

  سالاد یونانی 04

  ۱۶,۱۱۰ تومان
 • سالاد فیله سوخاری 04

  سالاد فیله سوخاری 04

  ۲۳,۳۱۰ تومان
 • سالاد سزار 04

  سالاد سزار 04

  ۱۹,۷۱۰ تومان
 • نوشابه قوطی 04

  نوشابه قوطی 04

  ۲,۸۸۰ تومان
 • دوغ کوچک تک نفره 04

  دوغ کوچک تک نفره 04

  ۴,۰۵۰ تومان
 • سیب زمینی تنوری 04

  سیب زمینی تنوری 04

  ۸,۹۱۰ تومان
 • سیب زمینی 04

  سیب زمینی 04

  ۱۱,۷۰۰ تومان
 • سیب زمینی سوخاری 04

  سیب زمینی سوخاری 04

  ۱۳,۹۵۰ تومان
 • سیب زمینی ویژه 04

  سیب زمینی ویژه 04

  ۲۱,۵۱۰ تومان
 • نان سیر 04

  نان سیر 04

  ۱۷,۹۱۰ تومان
 • قارچ سوخاری 04

  قارچ سوخاری 04

  ۱۷,۰۱۰ تومان
 • پیاز سوخاری 04

  پیاز سوخاری 04

  ۱۰,۷۱۰ تومان
 • سوپ 04

  سوپ 04

  ۹,۰۰۰ تومان
 • ژله گیلاس 04

  ژله گیلاس 04

  ۵,۳۱۰ تومان
 • بشقاب اردوکوچک 04

  بشقاب اردوکوچک 04

  ۱۷,۹۱۰ تومان
 • بشقاب اردو بزرگ 04

  بشقاب اردو بزرگ 04

  ۲۴,۲۱۰ تومان
 • دوبل چیز برگر 05

  دوبل چیز برگر 05

  ۳۵,۱۰۰ تومان
 • دوبل چیز ماشروم برگر 05

  دوبل چیز ماشروم برگر 05

  ۳۷,۸۰۰ تومان
 • دوبل برگر 05

  دوبل برگر 05

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • رویال برگر 05

  رویال برگر 05

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • چیز برگر 05

  چیز برگر 05

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • چیز ماشروم برگر 05

  چیز ماشروم برگر 05

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 05

  ماشروم برگر 05

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • همبرگرکلاسیک (برگر) 05

  همبرگرکلاسیک (برگر) 05

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • چیز چکین ( برگر ) 05

  چیز چکین ( برگر ) 05

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • لاویتا (ساندویچ) 05

  لاویتا (ساندویچ) 05

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • ایتالی ( ساندویچ ) 05

  ایتالی ( ساندویچ ) 05

  ۳۳,۳۰۰ تومان
 • هات داگ (ساندویچ) 05

  هات داگ (ساندویچ) 05

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • هات داگ پنیری (ساندویچ) 05

  هات داگ پنیری (ساندویچ) 05

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • هات داگ ویژه (ساندویچ) 05

  هات داگ ویژه (ساندویچ) 05

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • دبل دان(ساندویچ) 05

  دبل دان(ساندویچ) 05

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • ژیگو گوشت ومرغ ( ساندویچ) 05

  ژیگو گوشت ومرغ ( ساندویچ) 05

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • زبان ویژه ( ساندویچ ) 05

  زبان ویژه ( ساندویچ ) 05

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • پیتزا بیف کریم 05

  پیتزا بیف کریم 05

  ۴۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن کریم 05

  پیتزا چیکن کریم 05

  ۳۵,۱۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف 05

  پیتزا رست بیف 05

  ۳۸,۷۰۰ تومان
 • پیتزا زبان 05

  پیتزا زبان 05

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پاپیتال 05

  پیتزا پاپیتال 05

  ۳۵,۱۰۰ تومان
 • پیتزا ترکیا 05

  پیتزا ترکیا 05

  ۳۳,۳۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن 05

  پیتزا چیکن 05

  ۳۲,۴۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ وگوشت 05

  پیتزا قارچ وگوشت 05

  ۳۰,۶۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص شام پارک 05

  پیتزا مخصوص شام پارک 05

  ۲۹,۷۰۰ تومان
 • پیتزا میکس 05

  پیتزا میکس 05

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط 05

  پیتزا مخلوط 05

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط ویژه 05

  پیتزا مخلوط ویژه 05

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات 05

  پیتزا سبزیجات 05

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی 05

  پیتزا پپرونی 05

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • پیتزا کراکوف 05

  پیتزا کراکوف 05

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • کباب ژیگو 05

  کباب ژیگو 05

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • پاستا مخصوص آلفردو 05

  پاستا مخصوص آلفردو 05

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • پاستا مرغ ترد 05

  پاستا مرغ ترد 05

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • پاستا مرغ باسس تندبیروتی 05

  پاستا مرغ باسس تندبیروتی 05

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • پاستا مرغ گریل باسس تند 05

  پاستا مرغ گریل باسس تند 05

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • پاستا مرغ باسس گوجه 05

  پاستا مرغ باسس گوجه 05

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • پاستا مرغ گریل باسس آویشن کوهی 05

  پاستا مرغ گریل باسس آویشن کوهی 05

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • پاستا میگوباسس آلفردو 05

  پاستا میگوباسس آلفردو 05

  ۳۲,۴۰۰ تومان
 • پاستا ماهی باسس آلفردو 05

  پاستا ماهی باسس آلفردو 05

  ۳۲,۴۰۰ تومان
 • سیب زمینی ویژه (پیش غذا) 05

  سیب زمینی ویژه (پیش غذا) 05

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری (پیش غذا) 05

  قارچ سوخاری (پیش غذا) 05

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • سیب زمینی سوخاری (مخصوص شام پارک)پیش غذا 05

  سیب زمینی سوخاری (مخصوص شام پارک)پیش غذا 05

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ شده (پیش غذا) 05

  سیب زمینی سرخ شده (پیش غذا) 05

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سوپ روز (پیش غذا) 05

  سوپ روز (پیش غذا) 05

  ۲,۷۰۰ تومان
 • سالاد مخصوص (پیش غذا ) 05

  سالاد مخصوص (پیش غذا ) 05

  ۱۵,۳۰۰ تومان
 • سالاد سزار شام پارک 05

  سالاد سزار شام پارک 05

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • سالاد آلادوفینو (پیش غذا) 05

  سالاد آلادوفینو (پیش غذا) 05

  ۱۱,۷۰۰ تومان
 • سالاد فصل (پیش غذا) 05

  سالاد فصل (پیش غذا) 05

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سالاد کلم (پیش غذا) 05

  سالاد کلم (پیش غذا) 05

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 2تیکه 05

  مرغ سوخاری 2تیکه 05

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 3تیکه 05

  مرغ سوخاری 3تیکه 05

  ۳۲,۴۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 4تیکه 05

  مرغ سوخاری 4تیکه 05

  ۳۸,۷۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 5تیکه 05

  مرغ سوخاری 5تیکه 05

  ۴۶,۸۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 6تیکه 05

  مرغ سوخاری 6تیکه 05

  ۵۳,۱۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 8 تیکه 05

  مرغ سوخاری 8 تیکه 05

  ۶۶,۶۰۰ تومان
 • سیب سورخ شده 05

  سیب سورخ شده 05

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سیب سوخاری 05

  سیب سوخاری 05

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • بال سوخاری 05

  بال سوخاری 05

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • میگو سوخاری 05

  میگو سوخاری 05

  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • ماهی سوخاری 05

  ماهی سوخاری 05

  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • بشقاب دریایی 05

  بشقاب دریایی 05

  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • فامیلی پک 05

  فامیلی پک 05

  ۸۶,۴۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی 05

  نوشابه قوطی 05

  ۲,۷۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده 05

  نوشابه خانواده 05

  ۴,۵۰۰ تومان
 • دلسترقوطی 05

  دلسترقوطی 05

  ۳,۶۰۰ تومان
 • دلستر خانواده 05

  دلستر خانواده 05

  ۵,۴۰۰ تومان
 • دلستر باربیکین 05

  دلستر باربیکین 05

  ۳,۱۵۰ تومان
 • آب معدنی کوچک 05

  آب معدنی کوچک 05

  ۱,۳۵۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ 05

  آب معدنی بزرگ 05

  ۲,۲۵۰ تومان
 • دوغ لیوانی بطری 05

  دوغ لیوانی بطری 05

  ۱,۸۰۰ تومان
 • دوغ خانواده بزرگ 05

  دوغ خانواده بزرگ 05

  ۶,۳۰۰ تومان
 • سس اضافه 05

  سس اضافه 05

  ۳۶۰ تومان
 • سس رایگان تا( 2عدد) 05

  سس رایگان تا( 2عدد) 05

  ۰ تومان
 • نوتلا بزرگ (آیس پک) 06

  نوتلا بزرگ (آیس پک) 06

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • نوتلا کوچک ( آیس پک) 06

  نوتلا کوچک ( آیس پک) 06

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • شکلات بزرگ (آیس پک) 06

  شکلات بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۱۰۰ تومان
 • شکلات کوچک (آیس پک) 06

  شکلات کوچک (آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • شکلات تکه ای (آیس پک) 06

  شکلات تکه ای (آیس پک) 06

  ۸,۱۰۰ تومان
 • شکلات تکه ای کوچک(آیس پک) 06

  شکلات تکه ای کوچک(آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • نسکافه بزرگ (آیس پک) 06

  نسکافه بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۱۰۰ تومان
 • نسکافه کوچک (آیس پک) 06

  نسکافه کوچک (آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • قهوه بزرگ (آیس پک) 06

  قهوه بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • قهوه کوچک (آیس پک) 06

  قهوه کوچک (آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • کارامل بزرگ (آیس پک) 06

  کارامل بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • کارمل کوچک (آیس پک) 06

  کارمل کوچک (آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • دارک بزرگ (آیس پک) 06

  دارک بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • دارک کوچک (آیس پک) 06

  دارک کوچک (آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • کیت کت بزرگ (آیس پک) 06

  کیت کت بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • کیت کت کوچک ( آیس پک) 06

  کیت کت کوچک ( آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • فندق بزرگ ( آیس پک) 06

  فندق بزرگ ( آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • فندق کوچک ( آیس پک) 06

  فندق کوچک ( آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • پسته بزرگ ( آیس پک) 06

  پسته بزرگ ( آیس پک) 06

  ۹,۰۰۰ تومان
 • پسته کوچک ( آیس پک) 06

  پسته کوچک ( آیس پک) 06

  ۸,۱۰۰ تومان
 • معجون بزرگ ( آیس پک) 06

  معجون بزرگ ( آیس پک) 06

  ۱۱,۷۰۰ تومان
 • معجون کوچک (آیس پک) 06

  معجون کوچک (آیس پک) 06

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • گردو بزرگ ( آیس پک) 06

  گردو بزرگ ( آیس پک) 06

  ۹,۰۰۰ تومان
 • گردو کوچک ( آیس پک) 06

  گردو کوچک ( آیس پک) 06

  ۸,۱۰۰ تومان
 • ذغالی بزرگ ( آیس پک) 06

  ذغالی بزرگ ( آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • ذغالی کوچک ( آیس پک) 06

  ذغالی کوچک ( آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • آناناس بزرگ ( آیس پک) 06

  آناناس بزرگ ( آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • آناناس کوچک ( آیس پک) 06

  آناناس کوچک ( آیس پک) 06

  ۶,۳۰۰ تومان
 • موز بزرگ ( آیس پک) 06

  موز بزرگ ( آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • موز کوچک ( آیس پک) 06

  موز کوچک ( آیس پک) 06

  ۶,۷۵۰ تومان
 • طالبی بزرگ ( آیس پک) 06

  طالبی بزرگ ( آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • طالبی کوچک ( آیس پک) 06

  طالبی کوچک ( آیس پک) 06

  ۶,۳۰۰ تومان
 • توت فرنگی بزرگ ( آیس پک) 06

  توت فرنگی بزرگ ( آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • توت فرنگی کوچک (آیس پک) 06

  توت فرنگی کوچک (آیس پک) 06

  ۶,۳۰۰ تومان
 • شاتوت بزرگ ( آیس پک) 06

  شاتوت بزرگ ( آیس پک) 06

  ۶,۷۵۰ تومان
 • شاتوت کوچک ( آیس پک) 06

  شاتوت کوچک ( آیس پک) 06

  ۵,۸۵۰ تومان
 • انبه بزرگ ( آیس پک) 06

  انبه بزرگ ( آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • انبه کوچک ( آیس پک) 06

  انبه کوچک ( آیس پک) 06

  ۶,۷۵۰ تومان
 • فلافل اصل خوزستان 1 نون 07

  فلافل اصل خوزستان 1 نون 07

  ۴,۰۵۰ تومان
 • فلافل اصل خوزستان 2 نون 07

  فلافل اصل خوزستان 2 نون 07

  ۴,۵۰۰ تومان
 • سس تک نفره 07

  سس تک نفره 07

  ۳۶۰ تومان
 • نوشابه قوطی 07

  نوشابه قوطی 07

  ۲,۷۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده 07

  نوشابه خانواده 07

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه کوچک 07

  نوشابه کوچک 07

  ۱,۸۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره چی میل شاهرود ( در انتظار اعلام آمادگی تیم سرویس دهنده محلی )

اطلاعات فروشگاه چی میل شاهرود ( در انتظار اعلام آمادگی تیم سرویس دهنده محلی )

نوع سفارش

ابتکاری جدید در شهر

موقعیت

چی میل شاهرود. ارسال انواع غذا و خوراکی به تمام نقاط شهری شاهرود. تحویل درب منزل یا محل کار ، پارک یا سینما و خوابگاه دانشگاهی

شماره تماس:09924958254

ساعات کار این مرکز


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (10%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 10000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۱۰,۰۰۰ تومان