سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
چی میل شاهرود

چی میل شاهرود

چی میل شاهرود

شاهرود

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • عدسی ظرف کوچک

  عدسی ظرف کوچک

  ۴,۰۵۰ تومان
 • عدسی ظرف متوسط

  عدسی ظرف متوسط

  ۶,۷۵۰ تومان
 • عدسی سطل کوچک

  عدسی سطل کوچک

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • عدسی سطل بزرگ

  عدسی سطل بزرگ

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • حلیم مخصوص ظرف کوچک

  حلیم مخصوص ظرف کوچک

  ۵,۴۰۰ تومان
 • حلیم مخصوص ظرف متوسط

  حلیم مخصوص ظرف متوسط

  ۸,۱۰۰ تومان
 • حلیم مخصوص سطل کوچک

  حلیم مخصوص سطل کوچک

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • حلیم مخصوص سطل بزرگ

  حلیم مخصوص سطل بزرگ

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • آش کشک ظرف کوچک

  آش کشک ظرف کوچک

  ۴,۵۰۰ تومان
 • آش کشک ظرف متوسط

  آش کشک ظرف متوسط

  ۷,۲۰۰ تومان
 • آش کشک سطل کوچک

  آش کشک سطل کوچک

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • آش کشک سطل بزرگ

  آش کشک سطل بزرگ

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • آش رشته ظرف کوچک

  آش رشته ظرف کوچک

  ۴,۵۰۰ تومان
 • آش رشته ظرف متوسط

  آش رشته ظرف متوسط

  ۷,۲۰۰ تومان
 • آش رشته سطل کوچک

  آش رشته سطل کوچک

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • آش رشته سطل بزرگ

  آش رشته سطل بزرگ

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • سوپ شیر ظرف کوچک

  سوپ شیر ظرف کوچک

  ۴,۵۰۰ تومان
 • سوپ شیر ظرف متوسط

  سوپ شیر ظرف متوسط

  ۷,۲۰۰ تومان
 • سوپ شیر سطل کوچک

  سوپ شیر سطل کوچک

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • سوپ شیرسطل بزرگ

  سوپ شیرسطل بزرگ

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • خوراک لوبیا باقارچ ظرف کوچک

  خوراک لوبیا باقارچ ظرف کوچک

  ۴,۹۵۰ تومان
 • خوراک لوبیا باقارچ ظرف متوسط

  خوراک لوبیا باقارچ ظرف متوسط

  ۷,۶۵۰ تومان
 • خوراک لوبیاباقارچ سطل کوچک

  خوراک لوبیاباقارچ سطل کوچک

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • خوراک لوبیا باقارچ سطل

  خوراک لوبیا باقارچ سطل

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • سوپ مرغ ظرف کوچک

  سوپ مرغ ظرف کوچک

  ۳,۱۵۰ تومان
 • سوپ مرغ ظرف متوسط

  سوپ مرغ ظرف متوسط

  ۴,۹۵۰ تومان
 • سوپ مرغ سطل کوچک

  سوپ مرغ سطل کوچک

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سوپ مرغ سطل بزرگ

  سوپ مرغ سطل بزرگ

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • گریل چیکن 01

  گریل چیکن 01

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • نرمال / اسپایسی 01

  نرمال / اسپایسی 01

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • اسپایسی برگر 01

  اسپایسی برگر 01

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • سوپریم 01

  سوپریم 01

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • بیکناتور 01

  بیکناتور 01

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • رویال چیکن 01

  رویال چیکن 01

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 01

  ماشروم برگر 01

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • کانتری برگر 01

  کانتری برگر 01

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • همبرگر 01

  همبرگر 01

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر 01

  چیزبرگر 01

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • رویال برگر 01

  رویال برگر 01

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزاچهارفصل لاورز 01

  پیتزاچهارفصل لاورز 01

  ۴۲,۳۰۰ تومان
 • پیتزافومه 01

  پیتزافومه 01

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • پیتزا بیکن 01

  پیتزا بیکن 01

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزامرغ وقارچ 01

  پیتزامرغ وقارچ 01

  ۳۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزاتاکو 01

  پیتزاتاکو 01

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزافیلادلفیا 01

  پیتزافیلادلفیا 01

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزاوجترین 01

  پیتزاوجترین 01

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • پیتزاتاکوچیک 01

  پیتزاتاکوچیک 01

  ۴۲,۳۰۰ تومان
 • پیتزااستیک 01

  پیتزااستیک 01

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • پیتزامخصوص سورنا 01

  پیتزامخصوص سورنا 01

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • پیتزارست بیف 01

  پیتزارست بیف 01

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن 01

  پیتزا چیکن 01

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • پیتزامخلوط 01

  پیتزامخلوط 01

  ۲۱,۶۰۰ تومان
 • پیتزاپپرونی 01

  پیتزاپپرونی 01

  ۲۱,۶۰۰ تومان
 • پیتزایونانی 01

  پیتزایونانی 01

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات 01

  پیتزا سبزیجات 01

  ۲۱,۶۰۰ تومان
 • بشقاب دریایی 01

  بشقاب دریایی 01

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • نان سیر 01

  نان سیر 01

  ۹,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری 01

  قارچ سوخاری 01

  ۹,۹۰۰ تومان
 • سیب زمینی سوخاری 01

  سیب زمینی سوخاری 01

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی 01

  سیب زمینی 01

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سالادپاستا 01

  سالادپاستا 01

  ۹,۹۰۰ تومان
 • سالاداستیک 01

  سالاداستیک 01

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • سالادسبز 01

  سالادسبز 01

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سالادسزار 01

  سالادسزار 01

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • بشقاب میگو 01

  بشقاب میگو 01

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • بشقاب ماهی 01

  بشقاب ماهی 01

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • پیازحلقه ای 01

  پیازحلقه ای 01

  ۵,۴۰۰ تومان
 • لقمه سوخاری 01

  لقمه سوخاری 01

  ۹,۹۰۰ تومان
 • جامبوچیکن 01

  جامبوچیکن 01

  ۲۰,۷۰۰ تومان
 • بال سوخاری 01

  بال سوخاری 01

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • فیله استریپس 01

  فیله استریپس 01

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • هات داگ 01

  هات داگ 01

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • هات داگ باپنیر 01

  هات داگ باپنیر 01

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • ژامبون تنوری گوشت 01

  ژامبون تنوری گوشت 01

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • ژامبون تنوری مرغ 01

  ژامبون تنوری مرغ 01

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • رست بیف 01

  رست بیف 01

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • استیک 01

  استیک 01

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • هانتربرگر 01

  هانتربرگر 01

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • ویژه سورنا 01

  ویژه سورنا 01

  ۲۹,۷۰۰ تومان
 • ویژه مرغ 01

  ویژه مرغ 01

  ۲۱,۶۰۰ تومان
 • پاستاگوشت 01

  پاستاگوشت 01

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • پاستا میگو 01

  پاستا میگو 01

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • پاستاچیکن آلفردو 01

  پاستاچیکن آلفردو 01

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی کوچک 01

  نوشابه قوطی کوچک 01

  ۳,۶۰۰ تومان
 • دوغ کوچک 01

  دوغ کوچک 01

  ۱,۳۵۰ تومان
 • دلسترلیمو قوطی01

  دلسترلیمو قوطی01

  ۳,۶۰۰ تومان
 • دلستر بزرگ 01

  دلستر بزرگ 01

  ۴,۴۱۰ تومان
 • سس رایگان 01

  سس رایگان 01

  ۰ تومان
 • سس اضافه 01

  سس اضافه 01

  ۳۶۰ تومان
 • چلوکوبیده تک سیخ 02

  چلوکوبیده تک سیخ 02

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • چلوکباب برگ 02

  چلوکباب برگ 02

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • چلوکباب سلطانی 02

  چلوکباب سلطانی 02

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • چلوکباب بختیاری 02

  چلوکباب بختیاری 02

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • چلوجوجه مخصوص 02

  چلوجوجه مخصوص 02

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • چلوکباب کوبیده مخصوص 02

  چلوکباب کوبیده مخصوص 02

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • چلوگوشت گوسفندی 02

  چلوگوشت گوسفندی 02

  ۷۶,۵۰۰ تومان
 • چلوماهیچه گوسفندی 02

  چلوماهیچه گوسفندی 02

  ۸۵,۵۰۰ تومان
 • چلوماهی 02

  چلوماهی 02

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • زرشک پلوبامرغ 02

  زرشک پلوبامرغ 02

  ۱۵,۳۰۰ تومان
 • ته چین شاهرودی باگوشت گوسفندی 02

  ته چین شاهرودی باگوشت گوسفندی 02

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • ته چین شاهرودی باگوشت مرغ 02

  ته چین شاهرودی باگوشت مرغ 02

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • خوراک کوبیده سیخی 02

  خوراک کوبیده سیخی 02

  ۷,۲۰۰ تومان
 • خوراک جوجه سیخی 02

  خوراک جوجه سیخی 02

  ۹,۹۰۰ تومان
 • خوراک برگ سیخی 02

  خوراک برگ سیخی 02

  ۲۹,۷۰۰ تومان
 • خوراک مرغ 02

  خوراک مرغ 02

  ۹,۹۰۰ تومان
 • خوراک گوشت گوسفندی 02

  خوراک گوشت گوسفندی 02

  ۵۸,۵۰۰ تومان
 • خوراک ماهیچه گوسفندی 02

  خوراک ماهیچه گوسفندی 02

  ۷,۲۰۰ تومان
 • خوراک ماهی 02

  خوراک ماهی 02

  ۲۰,۷۰۰ تومان
 • خورشت فسنجان تک 02

  خورشت فسنجان تک 02

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • چلوخورشت فسنجان 02

  چلوخورشت فسنجان 02

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • چلوخورشت قیمه بادمجان

  چلوخورشت قیمه بادمجان

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • چلوخورشت قیمه سیب زمینی 02

  چلوخورشت قیمه سیب زمینی 02

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • چلوخورشت قرمه سبزی 02

  چلوخورشت قرمه سبزی 02

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • مرغ بریان 02

  مرغ بریان 02

  ۳۷,۸۰۰ تومان
 • خورشت قیمه کیلویی 02

  خورشت قیمه کیلویی 02

  ۲۰,۲۵۰ تومان
 • خورشت قیمه نیم کیلویی 02

  خورشت قیمه نیم کیلویی 02

  ۱۰,۳۵۰ تومان
 • خورشت قیمه تک 02

  خورشت قیمه تک 02

  ۴,۵۰۰ تومان
 • خورشت قرمه سبزی کیلویی 02

  خورشت قرمه سبزی کیلویی 02

  ۲۰,۲۵۰ تومان
 • خورشت قرمه سبزی نیم کیلویی 02

  خورشت قرمه سبزی نیم کیلویی 02

  ۱۰,۳۵۰ تومان
 • خورشت قرمه سبزی تک 02

  خورشت قرمه سبزی تک 02

  ۴,۵۰۰ تومان
 • چلواکبرجوجه 02

  چلواکبرجوجه 02

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • اکبرجوجه بدون پلو 02

  اکبرجوجه بدون پلو 02

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • خورشت فسنجان تک 02

  خورشت فسنجان تک 02

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • خورشت فسنجان کیلویی 02

  خورشت فسنجان کیلویی 02

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • خورشت فسنجان 02

  خورشت فسنجان 02

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • ماست ساده تک نفره 02

  ماست ساده تک نفره 02

  ۱,۳۵۰ تومان
 • ماست موسیرتک نفره 02

  ماست موسیرتک نفره 02

  ۱,۸۰۰ تومان
 • ماست خیارتک نفره 02

  ماست خیارتک نفره 02

  ۳,۶۰۰ تومان
 • سالاد فصل 02

  سالاد فصل 02

  ۴,۵۰۰ تومان
 • زیتون پرورده 02

  زیتون پرورده 02

  ۲,۷۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده 02

  نوشابه خانواده 02

  ۴,۵۰۰ تومان
 • دلسترخانواده بزرگ 02

  دلسترخانواده بزرگ 02

  ۵,۸۵۰ تومان
 • دوغ خانواده 02

  دوغ خانواده 02

  ۶,۳۰۰ تومان
 • نوشابه کوچک یک نفره 02

  نوشابه کوچک یک نفره 02

  ۱,۸۰۰ تومان
 • ایستک قوطی 02

  ایستک قوطی 02

  ۳,۶۰۰ تومان
 • دوغ لیوانی یک نفره 02

  دوغ لیوانی یک نفره 02

  ۱,۸۰۰ تومان
 • سوپ جو کیلویی 02

  سوپ جو کیلویی 02

  ۷,۶۵۰ تومان
 • سوپ جو نیم کیلویی 02

  سوپ جو نیم کیلویی 02

  ۳,۶۰۰ تومان
 • سوپ تک پرس 02

  سوپ تک پرس 02

  ۱,۸۰۰ تومان
 • کوبیده سیخی 03

  کوبیده سیخی 03

  ۹,۰۰۰ تومان
 • چلو کوبیده 03

  چلو کوبیده 03

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • چلولقمه مخصوص 03

  چلولقمه مخصوص 03

  ۲۷,۴۵۰ تومان
 • چلو جوجه مخصوص 03

  چلو جوجه مخصوص 03

  ۲۰,۲۵۰ تومان
 • چلوکباب برگ 03

  چلوکباب برگ 03

  ۵۲,۲۰۰ تومان
 • چلو کباب سلطانی 03

  چلو کباب سلطانی 03

  ۵۹,۴۰۰ تومان
 • چلوکباب بختیاری 03

  چلوکباب بختیاری 03

  ۳۷,۸۰۰ تومان
 • چلوکباب وزیری 03

  چلوکباب وزیری 03

  ۲۹,۷۰۰ تومان
 • چلو ماهیچه 03

  چلو ماهیچه 03

  ۸۵,۵۰۰ تومان
 • چلوگوشت گوسفندی 03

  چلوگوشت گوسفندی 03

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • چلو شیشلیک 03

  چلو شیشلیک 03

  ۸۵,۵۰۰ تومان
 • چلو جوجه بااستخوان 03

  چلو جوجه بااستخوان 03

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • چلوخورشت سبزی 03

  چلوخورشت سبزی 03

  ۱۳,۰۵۰ تومان
 • چلو خورشت قیمه 03

  چلو خورشت قیمه 03

  ۱۳,۰۵۰ تومان
 • زرشک پلو بامرغ 03

  زرشک پلو بامرغ 03

  ۱۸,۴۵۰ تومان
 • شاه پسند 03

  شاه پسند 03

  ۵۶,۷۰۰ تومان
 • چلو ماهی 03

  چلو ماهی 03

  ۳۳,۳۰۰ تومان
 • اکبر جوجه 03

  اکبر جوجه 03

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • ته چین شاهرودی 03

  ته چین شاهرودی 03

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • خوراک کوبیده 03

  خوراک کوبیده 03

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • خوراک جوجه 03

  خوراک جوجه 03

  ۱۳,۰۵۰ تومان
 • خوراک برگ 03

  خوراک برگ 03

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • خوراک سلطانی 03

  خوراک سلطانی 03

  ۵۲,۲۰۰ تومان
 • خوراک بختیاری 03

  خوراک بختیاری 03

  ۳۵,۱۰۰ تومان
 • خوراک وزیری 03

  خوراک وزیری 03

  ۲۲,۹۵۰ تومان
 • خوراک لقمه 03

  خوراک لقمه 03

  ۲۱,۱۵۰ تومان
 • سوپ روز 03

  سوپ روز 03

  ۴,۵۰۰ تومان
 • سالاد تک نفره 03

  سالاد تک نفره 03

  ۹,۰۰۰ تومان
 • ماست خیار 03

  ماست خیار 03

  ۴,۵۰۰ تومان
 • بورانی اسفناج 03

  بورانی اسفناج 03

  ۴,۵۰۰ تومان
 • ماست موسیر تک نفره 03

  ماست موسیر تک نفره 03

  ۲,۷۰۰ تومان
 • ماست ساده تک نفره 03

  ماست ساده تک نفره 03

  ۳,۶۰۰ تومان
 • زیتون تک نفره 03

  زیتون تک نفره 03

  ۲,۷۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده 03

  نوشابه خانواده 03

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی 03

  نوشابه قوطی 03

  ۳,۱۵۰ تومان
 • دوغ لیوانی تک نفره 03

  دوغ لیوانی تک نفره 03

  ۱,۸۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه آدیش (آمریکایی) 04

  پیتزا ویژه آدیش (آمریکایی) 04

  ۳۲,۳۱۰ تومان
 • پیتزامخلوط(آمریکایی) 04

  پیتزامخلوط(آمریکایی) 04

  ۲۹,۶۱۰ تومان
 • پیتزا یونانی 04

  پیتزا یونانی 04

  ۲۸,۷۱۰ تومان
 • پیتزا ناپل 04

  پیتزا ناپل 04

  ۲۷,۸۱۰ تومان
 • پیتزا رست بیف 04

  پیتزا رست بیف 04

  ۳۵,۰۱۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات آمریکایی 04

  پیتزا سبزیجات آمریکایی 04

  ۲۶,۹۱۰ تومان
 • پیتزا ویژه ایتالیایی 04

  پیتزا ویژه ایتالیایی 04

  ۳۹,۵۱۰ تومان
 • پیتزا استیک (ایتالیایی) 04

  پیتزا استیک (ایتالیایی) 04

  ۴۴,۹۱۰ تومان
 • پیتزا میت (ایتالیایی) 04

  پیتزا میت (ایتالیایی) 04

  ۴۲,۲۱۰ تومان
 • پپرونی (ایتالیایی) 04

  پپرونی (ایتالیایی) 04

  ۳۷,۷۱۰ تومان
 • پیتزا فیله سوخاری 04

  پیتزا فیله سوخاری 04

  ۳۶,۸۱۰ تومان
 • پیتزا پو لو 04

  پیتزا پو لو 04

  ۳۸,۶۱۰ تومان
 • پیتزا تارت گوشت ایتالیایی 04

  پیتزا تارت گوشت ایتالیایی 04

  ۴۳,۱۱۰ تومان
 • پیتزا نیو هاون 04

  پیتزا نیو هاون 04

  ۳۷,۷۱۰ تومان
 • چکین استراگانف (غذای ایتالیایی) 04

  چکین استراگانف (غذای ایتالیایی) 04

  ۲۲,۴۱۰ تومان
 • بشقاب ویژه (غذای ایتالیایی) 04

  بشقاب ویژه (غذای ایتالیایی) 04

  ۳۷,۷۱۰ تومان
 • پاستا باسس آلفردو (غذای ایتالیایی) 04

  پاستا باسس آلفردو (غذای ایتالیایی) 04

  ۲۳,۳۱۰ تومان
 • لازانیا (غذای ایتالیایی) 04

  لازانیا (غذای ایتالیایی) 04

  ۲۶,۰۱۰ تومان
 • ناپل (پیتزا پیده) 04

  ناپل (پیتزا پیده) 04

  ۲۴,۲۱۰ تومان
 • پیتزارست ببیف (پیتزاپیده) 04

  پیتزارست ببیف (پیتزاپیده) 04

  ۲۷,۸۱۰ تومان
 • پیتزاپولو (پیتزاپیده) 04

  پیتزاپولو (پیتزاپیده) 04

  ۲۴,۲۱۰ تومان
 • کلاسیک برگر 04

  کلاسیک برگر 04

  ۱۷,۹۱۰ تومان
 • چیز برگر 04

  چیز برگر 04

  ۲۰,۶۱۰ تومان
 • ماشروم برگر 04

  ماشروم برگر 04

  ۲۰,۶۱۰ تومان
 • میکس برگر 04

  میکس برگر 04

  ۲۷,۸۱۰ تومان
 • کمبو برگر 04

  کمبو برگر 04

  ۳۱,۴۱۰ تومان
 • پیتزا استیک (اسلایس) 04

  پیتزا استیک (اسلایس) 04

  ۳۱,۴۱۰ تومان
 • پیتزامیت (اسلایس) 04

  پیتزامیت (اسلایس) 04

  ۳۱,۴۱۰ تومان
 • پیتزا نیوهاون (اسلایس) 04

  پیتزا نیوهاون (اسلایس) 04

  ۳۰,۵۱۰ تومان
 • پیتزا فیله سوخاری (اسلایس) 04

  پیتزا فیله سوخاری (اسلایس) 04

  ۲۷,۸۱۰ تومان
 • استیک ویژه (ساندویچ) 04

  استیک ویژه (ساندویچ) 04

  ۲۹,۶۱۰ تومان
 • رست بیف ویژه (ساندویچ) 04

  رست بیف ویژه (ساندویچ) 04

  ۲۷,۸۱۰ تومان
 • مخصوص آدیش (ساندویچ) 04

  مخصوص آدیش (ساندویچ) 04

  ۲۶,۹۱۰ تومان
 • رویال هات داگ (ساندویچ) 04

  رویال هات داگ (ساندویچ) 04

  ۲۳,۳۱۰ تومان
 • ژامبون تنوری (ساندویچ) 04

  ژامبون تنوری (ساندویچ) 04

  ۲۶,۰۱۰ تومان
 • جوجه پنیر (ساندویچ) 04

  جوجه پنیر (ساندویچ) 04

  ۲۶,۰۱۰ تومان
 • چکین ماشروم مخصوص (ساندویچ) 04

  چکین ماشروم مخصوص (ساندویچ) 04

  ۲۴,۲۱۰ تومان
 • سالاد ویژه آدیش 04

  سالاد ویژه آدیش 04

  ۱۷,۰۱۰ تومان
 • سالاد یونانی 04

  سالاد یونانی 04

  ۱۶,۱۱۰ تومان
 • سالاد فیله سوخاری 04

  سالاد فیله سوخاری 04

  ۲۳,۳۱۰ تومان
 • سالاد سزار 04

  سالاد سزار 04

  ۱۹,۷۱۰ تومان
 • نوشابه قوطی 04

  نوشابه قوطی 04

  ۲,۸۸۰ تومان
 • دوغ کوچک تک نفره 04

  دوغ کوچک تک نفره 04

  ۴,۰۵۰ تومان
 • سیب زمینی تنوری 04

  سیب زمینی تنوری 04

  ۸,۹۱۰ تومان
 • سیب زمینی 04

  سیب زمینی 04

  ۱۱,۷۰۰ تومان
 • سیب زمینی سوخاری 04

  سیب زمینی سوخاری 04

  ۱۳,۹۵۰ تومان
 • سیب زمینی ویژه 04

  سیب زمینی ویژه 04

  ۲۱,۵۱۰ تومان
 • نان سیر 04

  نان سیر 04

  ۱۷,۹۱۰ تومان
 • قارچ سوخاری 04

  قارچ سوخاری 04

  ۱۷,۰۱۰ تومان
 • پیاز سوخاری 04

  پیاز سوخاری 04

  ۱۰,۷۱۰ تومان
 • سوپ 04

  سوپ 04

  ۹,۰۰۰ تومان
 • ژله گیلاس 04

  ژله گیلاس 04

  ۵,۳۱۰ تومان
 • بشقاب اردوکوچک 04

  بشقاب اردوکوچک 04

  ۱۷,۹۱۰ تومان
 • بشقاب اردو بزرگ 04

  بشقاب اردو بزرگ 04

  ۲۴,۲۱۰ تومان
 • دوبل چیز برگر 05

  دوبل چیز برگر 05

  ۳۵,۱۰۰ تومان
 • دوبل چیز ماشروم برگر 05

  دوبل چیز ماشروم برگر 05

  ۳۷,۸۰۰ تومان
 • دوبل برگر 05

  دوبل برگر 05

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • رویال برگر 05

  رویال برگر 05

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • چیز برگر 05

  چیز برگر 05

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • چیز ماشروم برگر 05

  چیز ماشروم برگر 05

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 05

  ماشروم برگر 05

  ۱۸,۹۰۰ تومان
 • همبرگرکلاسیک (برگر) 05

  همبرگرکلاسیک (برگر) 05

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • چیز چکین ( برگر ) 05

  چیز چکین ( برگر ) 05

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • لاویتا (ساندویچ) 05

  لاویتا (ساندویچ) 05

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • ایتالی ( ساندویچ ) 05

  ایتالی ( ساندویچ ) 05

  ۳۳,۳۰۰ تومان
 • هات داگ (ساندویچ) 05

  هات داگ (ساندویچ) 05

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • هات داگ پنیری (ساندویچ) 05

  هات داگ پنیری (ساندویچ) 05

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • هات داگ ویژه (ساندویچ) 05

  هات داگ ویژه (ساندویچ) 05

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • دبل دان(ساندویچ) 05

  دبل دان(ساندویچ) 05

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • ژیگو گوشت ومرغ ( ساندویچ) 05

  ژیگو گوشت ومرغ ( ساندویچ) 05

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • زبان ویژه ( ساندویچ ) 05

  زبان ویژه ( ساندویچ ) 05

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • پیتزا بیف کریم 05

  پیتزا بیف کریم 05

  ۴۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن کریم 05

  پیتزا چیکن کریم 05

  ۳۵,۱۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف 05

  پیتزا رست بیف 05

  ۳۸,۷۰۰ تومان
 • پیتزا زبان 05

  پیتزا زبان 05

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پاپیتال 05

  پیتزا پاپیتال 05

  ۳۵,۱۰۰ تومان
 • پیتزا ترکیا 05

  پیتزا ترکیا 05

  ۳۳,۳۰۰ تومان
 • پیتزا چیکن 05

  پیتزا چیکن 05

  ۳۲,۴۰۰ تومان
 • پیتزا قارچ وگوشت 05

  پیتزا قارچ وگوشت 05

  ۳۰,۶۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص شام پارک 05

  پیتزا مخصوص شام پارک 05

  ۲۹,۷۰۰ تومان
 • پیتزا میکس 05

  پیتزا میکس 05

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط 05

  پیتزا مخلوط 05

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط ویژه 05

  پیتزا مخلوط ویژه 05

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات 05

  پیتزا سبزیجات 05

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی 05

  پیتزا پپرونی 05

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • پیتزا کراکوف 05

  پیتزا کراکوف 05

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • کباب ژیگو 05

  کباب ژیگو 05

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • پاستا مخصوص آلفردو 05

  پاستا مخصوص آلفردو 05

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • پاستا مرغ ترد 05

  پاستا مرغ ترد 05

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • پاستا مرغ باسس تندبیروتی 05

  پاستا مرغ باسس تندبیروتی 05

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • پاستا مرغ گریل باسس تند 05

  پاستا مرغ گریل باسس تند 05

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • پاستا مرغ باسس گوجه 05

  پاستا مرغ باسس گوجه 05

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • پاستا مرغ گریل باسس آویشن کوهی 05

  پاستا مرغ گریل باسس آویشن کوهی 05

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • پاستا میگوباسس آلفردو 05

  پاستا میگوباسس آلفردو 05

  ۳۲,۴۰۰ تومان
 • پاستا ماهی باسس آلفردو 05

  پاستا ماهی باسس آلفردو 05

  ۳۲,۴۰۰ تومان
 • سیب زمینی ویژه (پیش غذا) 05

  سیب زمینی ویژه (پیش غذا) 05

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری (پیش غذا) 05

  قارچ سوخاری (پیش غذا) 05

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • سیب زمینی سوخاری (مخصوص شام پارک)پیش غذا 05

  سیب زمینی سوخاری (مخصوص شام پارک)پیش غذا 05

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ شده (پیش غذا) 05

  سیب زمینی سرخ شده (پیش غذا) 05

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سوپ روز (پیش غذا) 05

  سوپ روز (پیش غذا) 05

  ۲,۷۰۰ تومان
 • سالاد مخصوص (پیش غذا ) 05

  سالاد مخصوص (پیش غذا ) 05

  ۱۵,۳۰۰ تومان
 • سالاد سزار شام پارک 05

  سالاد سزار شام پارک 05

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • سالاد آلادوفینو (پیش غذا) 05

  سالاد آلادوفینو (پیش غذا) 05

  ۱۱,۷۰۰ تومان
 • سالاد فصل (پیش غذا) 05

  سالاد فصل (پیش غذا) 05

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سالاد کلم (پیش غذا) 05

  سالاد کلم (پیش غذا) 05

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 2تیکه 05

  مرغ سوخاری 2تیکه 05

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 3تیکه 05

  مرغ سوخاری 3تیکه 05

  ۳۲,۴۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 4تیکه 05

  مرغ سوخاری 4تیکه 05

  ۳۸,۷۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 5تیکه 05

  مرغ سوخاری 5تیکه 05

  ۴۶,۸۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 6تیکه 05

  مرغ سوخاری 6تیکه 05

  ۵۳,۱۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری 8 تیکه 05

  مرغ سوخاری 8 تیکه 05

  ۶۶,۶۰۰ تومان
 • سیب سورخ شده 05

  سیب سورخ شده 05

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سیب سوخاری 05

  سیب سوخاری 05

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • بال سوخاری 05

  بال سوخاری 05

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • میگو سوخاری 05

  میگو سوخاری 05

  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • ماهی سوخاری 05

  ماهی سوخاری 05

  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • بشقاب دریایی 05

  بشقاب دریایی 05

  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • فامیلی پک 05

  فامیلی پک 05

  ۸۶,۴۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی 05

  نوشابه قوطی 05

  ۲,۷۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده 05

  نوشابه خانواده 05

  ۴,۵۰۰ تومان
 • دلسترقوطی 05

  دلسترقوطی 05

  ۳,۶۰۰ تومان
 • دلستر خانواده 05

  دلستر خانواده 05

  ۵,۴۰۰ تومان
 • دلستر باربیکین 05

  دلستر باربیکین 05

  ۳,۱۵۰ تومان
 • آب معدنی کوچک 05

  آب معدنی کوچک 05

  ۱,۳۵۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ 05

  آب معدنی بزرگ 05

  ۲,۲۵۰ تومان
 • دوغ لیوانی بطری 05

  دوغ لیوانی بطری 05

  ۱,۸۰۰ تومان
 • دوغ خانواده بزرگ 05

  دوغ خانواده بزرگ 05

  ۶,۳۰۰ تومان
 • سس اضافه 05

  سس اضافه 05

  ۳۶۰ تومان
 • سس رایگان تا( 2عدد) 05

  سس رایگان تا( 2عدد) 05

  ۰ تومان
 • نوتلا بزرگ (آیس پک) 06

  نوتلا بزرگ (آیس پک) 06

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • نوتلا کوچک ( آیس پک) 06

  نوتلا کوچک ( آیس پک) 06

  ۱۳,۵۰۰ تومان
 • شکلات بزرگ (آیس پک) 06

  شکلات بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۱۰۰ تومان
 • شکلات کوچک (آیس پک) 06

  شکلات کوچک (آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • شکلات تکه ای (آیس پک) 06

  شکلات تکه ای (آیس پک) 06

  ۸,۱۰۰ تومان
 • شکلات تکه ای کوچک(آیس پک) 06

  شکلات تکه ای کوچک(آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • نسکافه بزرگ (آیس پک) 06

  نسکافه بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۱۰۰ تومان
 • نسکافه کوچک (آیس پک) 06

  نسکافه کوچک (آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • قهوه بزرگ (آیس پک) 06

  قهوه بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • قهوه کوچک (آیس پک) 06

  قهوه کوچک (آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • کارامل بزرگ (آیس پک) 06

  کارامل بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • کارمل کوچک (آیس پک) 06

  کارمل کوچک (آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • دارک بزرگ (آیس پک) 06

  دارک بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • دارک کوچک (آیس پک) 06

  دارک کوچک (آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • کیت کت بزرگ (آیس پک) 06

  کیت کت بزرگ (آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • کیت کت کوچک ( آیس پک) 06

  کیت کت کوچک ( آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • فندق بزرگ ( آیس پک) 06

  فندق بزرگ ( آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • فندق کوچک ( آیس پک) 06

  فندق کوچک ( آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • پسته بزرگ ( آیس پک) 06

  پسته بزرگ ( آیس پک) 06

  ۹,۰۰۰ تومان
 • پسته کوچک ( آیس پک) 06

  پسته کوچک ( آیس پک) 06

  ۸,۱۰۰ تومان
 • معجون بزرگ ( آیس پک) 06

  معجون بزرگ ( آیس پک) 06

  ۱۱,۷۰۰ تومان
 • معجون کوچک (آیس پک) 06

  معجون کوچک (آیس پک) 06

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • گردو بزرگ ( آیس پک) 06

  گردو بزرگ ( آیس پک) 06

  ۹,۰۰۰ تومان
 • گردو کوچک ( آیس پک) 06

  گردو کوچک ( آیس پک) 06

  ۸,۱۰۰ تومان
 • ذغالی بزرگ ( آیس پک) 06

  ذغالی بزرگ ( آیس پک) 06

  ۸,۵۵۰ تومان
 • ذغالی کوچک ( آیس پک) 06

  ذغالی کوچک ( آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • آناناس بزرگ ( آیس پک) 06

  آناناس بزرگ ( آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • آناناس کوچک ( آیس پک) 06

  آناناس کوچک ( آیس پک) 06

  ۶,۳۰۰ تومان
 • موز بزرگ ( آیس پک) 06

  موز بزرگ ( آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • موز کوچک ( آیس پک) 06

  موز کوچک ( آیس پک) 06

  ۶,۷۵۰ تومان
 • طالبی بزرگ ( آیس پک) 06

  طالبی بزرگ ( آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • طالبی کوچک ( آیس پک) 06

  طالبی کوچک ( آیس پک) 06

  ۶,۳۰۰ تومان
 • توت فرنگی بزرگ ( آیس پک) 06

  توت فرنگی بزرگ ( آیس پک) 06

  ۷,۲۰۰ تومان
 • توت فرنگی کوچک (آیس پک) 06

  توت فرنگی کوچک (آیس پک) 06

  ۶,۳۰۰ تومان
 • شاتوت بزرگ ( آیس پک) 06

  شاتوت بزرگ ( آیس پک) 06

  ۶,۷۵۰ تومان
 • شاتوت کوچک ( آیس پک) 06

  شاتوت کوچک ( آیس پک) 06

  ۵,۸۵۰ تومان
 • انبه بزرگ ( آیس پک) 06

  انبه بزرگ ( آیس پک) 06

  ۷,۶۵۰ تومان
 • انبه کوچک ( آیس پک) 06

  انبه کوچک ( آیس پک) 06

  ۶,۷۵۰ تومان
 • فلافل اصل خوزستان 1 نون 07

  فلافل اصل خوزستان 1 نون 07

  ۴,۰۵۰ تومان
 • فلافل اصل خوزستان 2 نون 07

  فلافل اصل خوزستان 2 نون 07

  ۴,۵۰۰ تومان
 • سس تک نفره 07

  سس تک نفره 07

  ۳۶۰ تومان
 • نوشابه قوطی 07

  نوشابه قوطی 07

  ۲,۷۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده 07

  نوشابه خانواده 07

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه کوچک 07

  نوشابه کوچک 07

  ۱,۸۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره چی میل شاهرود

اطلاعات فروشگاه چی میل شاهرود

نوع سفارش

ابتکاری جدید در شهر

موقعیت

چی میل شاهرود. ارسال انواع غذا و خوراکی به تمام نقاط شهری شاهرود. تحویل درب منزل یا محل کار ، پارک یا سینما و خوابگاه دانشگاهی

شماره تماس:09924958254

ساعات کار این مرکز


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (10%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 10000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۱۰,۰۰۰ تومان