سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
پیتزا پدرخوانده

پیتزا پدرخوانده

بندر انزلی -09055197153-09391987823-

فروشگاه سفارش میپذیرد

 • سالاد فصل

  سالاد فصل

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار

  سالاد سزار

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • نان سیردار

  نان سیردار

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • سالاد پاستا

  سالاد پاستا

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد اندونزی

  سالاد اندونزی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده ویژه

  سیب زمینی سرخ کرده ویژه

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

  سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ شده

  سیب زمینی سرخ شده

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه پدرخوانده (1 نفره)

  پیتزا ویژه پدرخوانده (1 نفره)

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ویژه پدرخوانده (2 نفره)

  پیتزا ویژه پدرخوانده (2 نفره)

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط (1 نفره)

  پیتزا مخلوط (1 نفره)

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط (2 نفره)

  پیتزا مخلوط (2 نفره)

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا هات لاورز (1 نفره)

  پیتزا هات لاورز (1 نفره)

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا هات لاورز (2 نفره)

  پیتزا هات لاورز (2 نفره)

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ (1 نفره)

  پیتزا گوشت و قارچ (1 نفره)

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • 	پیتزا گوشت و قارچ (2 نفره)

  پیتزا گوشت و قارچ (2 نفره)

  ۶۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا باربیکیو چیکن (1 نفره)

  پیتزا باربیکیو چیکن (1 نفره)

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا باربیکیو چیکن (2 نفره)

  پیتزا باربیکیو چیکن (2 نفره)

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا شاورما (1 نفره) ویژه شب

  پیتزا شاورما (1 نفره) ویژه شب

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا شاورما (2 نفره) ویژه شب

  پیتزا شاورما (2 نفره) ویژه شب

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی (1 نفره)

  پیتزا پپرونی (1 نفره)

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی (2 نفره)

  پیتزا پپرونی (2 نفره)

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا استیک (1 نفره)

  پیتزا استیک (1 نفره)

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا استیک (2 نفره)

  پیتزا استیک (2 نفره)

  ۶۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف (1 نفره)

  پیتزا رست بیف (1 نفره)

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • 	پیتزا رست بیف (2 نفره)

  پیتزا رست بیف (2 نفره)

  ۶۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات (1 نفره)

  پیتزا سبزیجات (1 نفره)

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات (2 نفره)

  پیتزا سبزیجات (2 نفره)

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا (1نفره)

  پیتزا مارگاریتا (1نفره)

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا (2 نفره)

  پیتزا مارگاریتا (2 نفره)

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا یونانی (1 نفره)

  پیتزا یونانی (1 نفره)

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا یونانی (2 نفره)

  پیتزا یونانی (2 نفره)

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • رولین

  رولین

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • رول برگر

  رول برگر

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • زینگر رولی

  زینگر رولی

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • رول دونر

  رول دونر

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • کالزونه

  کالزونه

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • زینگر میت

  زینگر میت

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • زینگر سوخاری

  زینگر سوخاری

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • مک دونالد

  مک دونالد

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ ویژه

  ساندویچ ویژه

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر

  چیز برگر

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • برگر ذغالی

  برگر ذغالی

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • رویال برگر

  رویال برگر

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • رست بیف

  رست بیف

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ زبان

  ساندویچ زبان

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • چیکن ویژه

  چیکن ویژه

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ژامبون تنوری

  ژامبون تنوری

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • هات داگ ویژه

  هات داگ ویژه

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • هات داگ

  هات داگ

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • دونر گوشت با نان مخصوص

  دونر گوشت با نان مخصوص

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • دونر مرغ با نان مخصوص

  دونر مرغ با نان مخصوص

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • دونر مخلوط با نان مخصوص

  دونر مخلوط با نان مخصوص

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • دونر گوشت با نان باگت

  دونر گوشت با نان باگت

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دونر مرغ با نان باگت

  دونر مرغ با نان باگت

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دونر مخلوط با نان باگت

  دونر مخلوط با نان باگت

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دونر مخصوص گوشت با پنیر

  دونر مخصوص گوشت با پنیر

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • دونر مخصوص مرغ با پنیر

  دونر مخصوص مرغ با پنیر

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • دونر مخصوص استیک(بدون مخلفات)

  دونر مخصوص استیک(بدون مخلفات)

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • گوشت پرسی (با مخلفات و سالاد مخصوص)(1 نفره)

  گوشت پرسی (با مخلفات و سالاد مخصوص)(1 نفره)

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • گوشت پرسی (با مخلفات و سالاد مخصوص)(2 نفره)

  گوشت پرسی (با مخلفات و سالاد مخصوص)(2 نفره)

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • مرغ پرسی (با مخلفات و سالاد مخصوص)(1 نفره)

  مرغ پرسی (با مخلفات و سالاد مخصوص)(1 نفره)

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • مرغ پرسی (با مخلفات و سالاد مخصوص)(2 نفره)

  مرغ پرسی (با مخلفات و سالاد مخصوص)(2 نفره)

  ۶۴,۰۰۰ تومان
 • دونر پرسی مخلوط (1 نفره)

  دونر پرسی مخلوط (1 نفره)

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • دونر پرسی مخلوط (2 نفره)

  دونر پرسی مخلوط (2 نفره)

  ۶۴,۰۰۰ تومان
 • دونر پرسی استیک (بدون مخلفات)(1 نفره)

  دونر پرسی استیک (بدون مخلفات)(1 نفره)

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • دونر پرسی استیک (بدون مخلفات)(2 نفره)

  دونر پرسی استیک (بدون مخلفات)(2 نفره)

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • سوخاری سه تکه

  سوخاری سه تکه

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • سوخاری دو تیکه

  سوخاری دو تیکه

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری

  فیله سوخاری

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • بال سوخاری

  بال سوخاری

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • فامیلی سوخاری

  فامیلی سوخاری

  ۸۷,۰۰۰ تومان
 • لازانیا

  لازانیا

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • پنه آلفردو مرغ

  پنه آلفردو مرغ

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پنه آلفردو گوشت

  پنه آلفردو گوشت

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • مرغ پرسی گریل شده

  مرغ پرسی گریل شده

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • رویال باکس

  رویال باکس

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سوخاری باکس

  سوخاری باکس

  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
 • هات باکس

  هات باکس

  ۹۴,۰۰۰ تومان
 • نوشابه کوچک

  نوشابه کوچک

  ۳,۵۰۰ تومان
 • نوشابه بزرگ

  نوشابه بزرگ

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۲,۰۰۰ تومان
 • دوغ لیوانی

  دوغ لیوانی

  ۳,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره پیتزا پدرخوانده

اطلاعات فروشگاه پیتزا پدرخوانده

نوع سفارش

فست فود

موقعیت

غازیان/میدان گاز/فست فود پدر خوانده.
مدت زمان ارسال سفارشات : 70 دقیقه بعد از ثبت سفارش
ساعت کاری : 12 ظهر الی 24 شب

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 12 الی 23

یک شنبه

از 12 الی 23

دو شنبه

از 12 الی 23

سه شنبه

از 12 الی 23

چهارشنبه

از 12 الی 23

پنج شنبه

از 12 الی 23

جمعه

از 12 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 100000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۲۰,۰۰۰ تومان