سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • عسل و بره موم ۳۰۰ گرمی

  عسل و بره موم ۳۰۰ گرمی

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • عسل زنجیرخار ۹۰۰ گرمی

  عسل زنجیرخار ۹۰۰ گرمی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • عسل کرک ۹۰۰ گرمی

  عسل کرک ۹۰۰ گرمی

  ۹۲,۰۰۰ تومان
 • عسل شوید ۹۰۰ گرمی

  عسل شوید ۹۰۰ گرمی

  ۹۹,۰۰۰ تومان
 • مربای عسلی گل محمدی ارگانیک گل سی تیم تیمک ۳۰۰ گرمی

  مربای عسلی گل محمدی ارگانیک گل سی تیم تیمک ۳۰۰ گرمی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • مربای عسلی گل گاوزبان ارگانیک گل سی تیم تیمک ۳۰۰ گرمی

  مربای عسلی گل گاوزبان ارگانیک گل سی تیم تیمک ۳۰۰ گرمی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • مربای عسلی انجیر ارگانیک گل سی تیم تیمک ۳۰۰ گرمی

  مربای عسلی انجیر ارگانیک گل سی تیم تیمک ۳۰۰ گرمی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • مربای عسلی به جنگلی ارگانیک گل سی تیم تیمک ۳۰۰ گرمی

  مربای عسلی به جنگلی ارگانیک گل سی تیم تیمک ۳۰۰ گرمی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • مربای عسلی تمشک وحشی ارگانیک گل سی تیم تیمک ۳۰۰ گرمی

  مربای عسلی تمشک وحشی ارگانیک گل سی تیم تیمک ۳۰۰ گرمی

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • شیره توت ۴۷۰ گرمی شفا بجستان (رویای سلامت)

  شیره توت ۴۷۰ گرمی شفا بجستان (رویای سلامت)

  ۱۷,۸۰۰ تومان
 • شیره خرما ۴۷۰ گرمی شفا بجستان (رویای سلامت)

  شیره خرما ۴۷۰ گرمی شفا بجستان (رویای سلامت)

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • شیره انگور ۴۷۰ گرمی شفا بجستان (رویای سلامت)

  شیره انگور ۴۷۰ گرمی شفا بجستان (رویای سلامت)

  ۱۶,۸۰۰ تومان
 • سه شیره ۴۷۰ گرمی شفا بجستان (رویای سلامت)

  سه شیره ۴۷۰ گرمی شفا بجستان (رویای سلامت)

  ۱۷,۲۰۰ تومان
 • چهارشیره ۴۷۰ گرمی با سیب شفا بجستان (رویای سلامت)

  چهارشیره ۴۷۰ گرمی با سیب شفا بجستان (رویای سلامت)

  ۱۷,۲۰۰ تومان
 • آرد گندم کامل ۵۰۰ گرمی مهر آتا

  آرد گندم کامل ۵۰۰ گرمی مهر آتا

  ۷,۰۰۰ تومان
 • آرد شیرینی پزی (آرد سفید) ۵۰۰ گرمی مهرآتا

  آرد شیرینی پزی (آرد سفید) ۵۰۰ گرمی مهرآتا

  ۸,۰۰۰ تومان
 • آرد جو ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  آرد جو ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  ۶,۰۰۰ تومان
 • آرد ذرت ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  آرد ذرت ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  ۶,۰۰۰ تومان
 • آرد نخودچی ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  آرد نخودچی ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  ۸,۰۰۰ تومان
 • پودر سنجد ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  پودر سنجد ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • پرک جو دوسر (یولاف) ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  پرک جو دوسر (یولاف) ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • پرک جو دوسر (یولاف) ۳۰۰ گرمی زیستفا

  پرک جو دوسر (یولاف) ۳۰۰ گرمی زیستفا

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • کینوا سفید ۲۵۰ گرمی زیستفا

  کینوا سفید ۲۵۰ گرمی زیستفا

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • کینوا قرمز ۲۵۰ گرمی زیستفا

  کینوا قرمز ۲۵۰ گرمی زیستفا

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • دانه چیا ۲۵۰ گرمی زیستفا

  دانه چیا ۲۵۰ گرمی زیستفا

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • آرد شیرینی پزی ۲۵۰ گرمی خوشه ماهرو

  آرد شیرینی پزی ۲۵۰ گرمی خوشه ماهرو

  ۶,۸۵۰ تومان
 • آرد برنج ۲۵۰ گرمی خوشه ماهرو

  آرد برنج ۲۵۰ گرمی خوشه ماهرو

  ۹,۸۵۰ تومان
 • آرد نخودچی ۲۵۰ گرمی خوشه ماهرو

  آرد نخودچی ۲۵۰ گرمی خوشه ماهرو

  ۸,۹۵۰ تومان
 • پرک گندم ۲۵۰ گرمی خوشه ماهرو

  پرک گندم ۲۵۰ گرمی خوشه ماهرو

  ۵,۱۵۰ تومان
 • آرد جو دوسر (یولاف) ۲۰۰ گرمی بخشاژین

  آرد جو دوسر (یولاف) ۲۰۰ گرمی بخشاژین

  ۹,۰۰۰ تومان
 • آرد جو دوسر (یولاف) ۴۰۰ گرمی بخشاژین

  آرد جو دوسر (یولاف) ۴۰۰ گرمی بخشاژین

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • آرد جو دوسر (یولاف) یک کیلویی بخشاژین

  آرد جو دوسر (یولاف) یک کیلویی بخشاژین

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • بلغور جو دوسر (یولاف) یک کیلویی بخشاژین

  بلغور جو دوسر (یولاف) یک کیلویی بخشاژین

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • جو دو سر (یولاف) پوست کنده ۲۰۰ گرمی بخشاژین

  جو دو سر (یولاف) پوست کنده ۲۰۰ گرمی بخشاژین

  ۹,۰۰۰ تومان
 • جو دو سر (یولاف) پوست کنده یک کیلویی بخشاژین

  جو دو سر (یولاف) پوست کنده یک کیلویی بخشاژین

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • پودر گندم جوانه زده ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  پودر گندم جوانه زده ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  ۸,۰۰۰ تومان
 • پودر جو جوانه زده ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  پودر جو جوانه زده ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  ۸,۰۰۰ تومان
 • سبوس گندم فرآوری شده ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  سبوس گندم فرآوری شده ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سبوس جو فرآوری شده ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  سبوس جو فرآوری شده ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سبوس برنج فرآوری شده ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  سبوس برنج فرآوری شده ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  ۹,۰۰۰ تومان
 • جنین جوانه گندم ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  جنین جوانه گندم ۲۰۰ گرمی مهرآتا

  ۸,۰۰۰ تومان
 • پودر جوانه شنبلیله (کاهنده کلسترول و قند خون، تلخ مزه) ۱۵۰ گرمی جوانه آفتاب

  پودر جوانه شنبلیله (کاهنده کلسترول و قند خون، تلخ مزه) ۱۵۰ گرمی جوانه آفتاب

  ۱۶,۹۰۰ تومان
 • پودر جوانه سویا (عضله ساز) ۲۰۰ گرمی جوانه آفتاب

  پودر جوانه سویا (عضله ساز) ۲۰۰ گرمی جوانه آفتاب

  ۱۶,۹۰۰ تومان
 • پودر جوانه ماش (چربی سوز و افزاینده EQ و IQ کودکان) ۲۰۰ گرمی جوانه آفتاب

  پودر جوانه ماش (چربی سوز و افزاینده EQ و IQ کودکان) ۲۰۰ گرمی جوانه آفتاب

  ۱۶,۹۰۰ تومان
 • پودر چهار جوانه (فیبر بالا) (لاغری) ۲۰۰ گرمی جوانه آفتاب

  پودر چهار جوانه (فیبر بالا) (لاغری) ۲۰۰ گرمی جوانه آفتاب

  ۲۳,۹۰۰ تومان
 • پودر چهار جوانه (دیابتیک) ۲۰۰ گرمی جوانه آفتاب

  پودر چهار جوانه (دیابتیک) ۲۰۰ گرمی جوانه آفتاب

  ۲۳,۹۰۰ تومان
 • پودر هفت جوانه سنتی ۵۰۰ گرمی ناب

  پودر هفت جوانه سنتی ۵۰۰ گرمی ناب

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • سویق ۳ گیاه افزایش وزن ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق ۳ گیاه افزایش وزن ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • سویق ۳ گیاه کاهنده اشتها ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق ۳ گیاه کاهنده اشتها ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سویق ۵ گیاه چربی خون ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق ۵ گیاه چربی خون ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سویق ۴ گیاه کبدچرب ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق ۴ گیاه کبدچرب ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سویق ۳ گیاه دیابت ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق ۳ گیاه دیابت ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سویق ۹ گیاه شیرافزا ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق ۹ گیاه شیرافزا ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سویق ۷ گیاه خونساز ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق ۷ گیاه خونساز ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سویق ۵ گیاه استخوانساز ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق ۵ گیاه استخوانساز ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سویق گندم ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق گندم ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • سویق جو ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق جو ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • سویق جو و گندم ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق جو و گندم ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۰,۵۰۰ تومان
 • سویق عدس ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق عدس ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سویق نخود ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق نخود ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سویق سنجد ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق سنجد ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • سویق برنج ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق برنج ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سویق ۴ غله کامل ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق ۴ غله کامل ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • سویق ۵ غله کامل ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا سلامت)

  سویق ۵ غله کامل ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا سلامت)

  ۱۴,۵۰۰ تومان
 • سویق کودک موز ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک موز ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سویق کودک سیب ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک سیب ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سویق کودک سیب و موز ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک سیب و موز ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سویق کودک آناناس ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک آناناس ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۷,۵۰۰ تومان
 • سویق کودک هلو ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک هلو ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۶,۵۰۰ تومان
 • سویق کودک پرتقال ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک پرتقال ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۴,۳۰۰ تومان
 • سویق کودک شکر قهوه ای ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک شکر قهوه ای ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سویق کودک توت ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک توت ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۲۰,۵۰۰ تومان
 • سویق کودک خرما ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک خرما ۲۰۰ گرمی رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • سویق کودک موز ۴۰۰ گرمی پت رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک موز ۴۰۰ گرمی پت رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
 • سویق کودک سیب ۴۰۰ گرمی پت رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک سیب ۴۰۰ گرمی پت رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
 • سویق کودک سیب و موز ۴۰۰ گرمی پت رویای سلامت (شفا بجستان)

  سویق کودک سیب و موز ۴۰۰ گرمی پت رویای سلامت (شفا بجستان)

  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
 • قند رژیمی ۲۷۵ گرمی لاکریتوز

  قند رژیمی ۲۷۵ گرمی لاکریتوز

  ۲۷,۵۰۰ تومان
 • شکر رژیمی ۲۷۵ گرمی لاکریتوز

  شکر رژیمی ۲۷۵ گرمی لاکریتوز

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • دسر سمنو ۱۵۰ گرمی آرادان

  دسر سمنو ۱۵۰ گرمی آرادان

  ۳,۰۰۰ تومان
 • دسر جوانه گندم نارگیلی ۱۲۰ گرمی آرادان

  دسر جوانه گندم نارگیلی ۱۲۰ گرمی آرادان

  ۴,۰۰۰ تومان
 • دسر جوانه گندم فندقی ۱۲۰ گرمی آرادان

  دسر جوانه گندم فندقی ۱۲۰ گرمی آرادان

  ۴,۰۰۰ تومان
 • دسر جوانه گندم کنجدی ۱۲۰ گرمی آرادان

  دسر جوانه گندم کنجدی ۱۲۰ گرمی آرادان

  ۴,۰۰۰ تومان
 • دسر جوانه گندم بادامی ۱۲۰ گرمی آرادان

  دسر جوانه گندم بادامی ۱۲۰ گرمی آرادان

  ۴,۰۰۰ تومان
 • دسر جوانه گندم گردویی ۱۲۰ گرمی آرادان

  دسر جوانه گندم گردویی ۱۲۰ گرمی آرادان

  ۴,۰۰۰ تومان
 • نان 100% جو شنتیا با طعم پیاز و جعفری وزن ۳۵۰ گرم

  نان 100% جو شنتیا با طعم پیاز و جعفری وزن ۳۵۰ گرم

  ۲۰,۵۰۰ تومان
 • نان 100% جو شنتیا با طعم دانه چیا وزن ۳۵۰ گرم

  نان 100% جو شنتیا با طعم دانه چیا وزن ۳۵۰ گرم

  ۲۰,۵۰۰ تومان
 • نان 100% جو شنتیا با طعم کنجد وزن ۳۵۰ گرم

  نان 100% جو شنتیا با طعم کنجد وزن ۳۵۰ گرم

  ۲۰,۵۰۰ تومان
 • نان 100% جو شنتیا با طعم مخلوط سبزیجات وزن ۳۵۰ گرم

  نان 100% جو شنتیا با طعم مخلوط سبزیجات وزن ۳۵۰ گرم

  ۲۰,۵۰۰ تومان
 • نان 100% جو شنتیا با طعم شنبلیله وزن ۳۵۰ گرم

  نان 100% جو شنتیا با طعم شنبلیله وزن ۳۵۰ گرم

  ۲۰,۵۰۰ تومان
 • نان 100% جو شنتیا با طعم ماست و موسیر وزن ۳۵۰ گرم

  نان 100% جو شنتیا با طعم ماست و موسیر وزن ۳۵۰ گرم

  ۲۰,۵۰۰ تومان
 • نان 100% جو شنتیا با طعم شوید وزن ۳۵۰ گرم

  نان 100% جو شنتیا با طعم شوید وزن ۳۵۰ گرم

  ۲۰,۵۰۰ تومان
 • باکس مخلوط *طرح کلاسیک* (۸۰عددی)

  باکس مخلوط *طرح کلاسیک* (۸۰عددی)

  ۵۷,۵۰۰ تومان
 • دمنوش ترکیبی صددرصد طبیعی زرشک وعناب (۲۰عددی)

  دمنوش ترکیبی صددرصد طبیعی زرشک وعناب (۲۰عددی)

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • دمنوش صددرصد طبیعی مخلوط طرح سبز (۲۰ عددی)

  دمنوش صددرصد طبیعی مخلوط طرح سبز (۲۰ عددی)

  ۲۰,۶۰۰ تومان
 • دمنوش صددرصد طبیعی به لیمو (۲۰عددی)

  دمنوش صددرصد طبیعی به لیمو (۲۰عددی)

  ۲۰,۶۰۰ تومان
 • دمنوش صددرصد طبیعی چای قهوه (۲۰ عددی)

  دمنوش صددرصد طبیعی چای قهوه (۲۰ عددی)

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • دمنوش مخلوط صددرصد طبیعی رازیانه (۲۰ عددی)

  دمنوش مخلوط صددرصد طبیعی رازیانه (۲۰ عددی)

  ۱۷,۸۰۰ تومان
 • دمنوش گیاهی صددرصدطبیعی گزنه (۲۰عددی)

  دمنوش گیاهی صددرصدطبیعی گزنه (۲۰عددی)

  ۱۷,۸۰۰ تومان
 • دمنوش گیاهی صددرصد کاروی”زیره” (۲۰عددی)

  دمنوش گیاهی صددرصد کاروی”زیره” (۲۰عددی)

  ۲۳,۷۰۰ تومان
 • دمنوش آویشن (۲۰عددی)

  دمنوش آویشن (۲۰عددی)

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • دمنوش بابونه (۲۰عددی)

  دمنوش بابونه (۲۰عددی)

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • دمنوش صددرصد طبیعی پونه و نعنا (۲۰عددی)

  دمنوش صددرصد طبیعی پونه و نعنا (۲۰عددی)

  ۱۷,۸۰۰ تومان
 • دمنوش صددرصد طبیعی چای زعفران (۲۰عددی)

  دمنوش صددرصد طبیعی چای زعفران (۲۰عددی)

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • دمنوش صددرصد طبیعی چای سبز(۲۰ عددی)

  دمنوش صددرصد طبیعی چای سبز(۲۰ عددی)

  ۱۵,۶۰۰ تومان
 • دمنوش صددرصد طبیعی میوه ای بلوبری (۲۰عددی)

  دمنوش صددرصد طبیعی میوه ای بلوبری (۲۰عددی)

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • چای ماسالا زعفرانی ۱۰۰ گرمی قوطی شفا بجستان (رویای سلامت)

  چای ماسالا زعفرانی ۱۰۰ گرمی قوطی شفا بجستان (رویای سلامت)

  ۲۲,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره نسیم سلامت

اطلاعات فروشگاه نسیم سلامت

نوع سفارش

موقعیت

یزد - صفاییه - شهرک دانشگاه - بلوار آیت الله خاتمی - نرسیده به فلکه فردوس - پلاک 116

ساعات کار این مرکز


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 120000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۳۰,۰۰۰ تومان