سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان

بی نظیر در یزد و میبد و اردکان

اردکان و میبد -09130332059-09909699530-09921824472-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا دجاج 1

  پیتزا دجاج 1

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص

  پیتزا مخصوص

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ 1

  پیتزا مرغ 1

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • پیتزا شتر مرغ 1

  پیتزا شتر مرغ 1

  ۳۹,۲۰۰ تومان
 • پیتزا لحم شترمرغ 1

  پیتزا لحم شترمرغ 1

  ۳۷,۲۴۰ تومان
 • پیتزا ارگانیک 1

  پیتزا ارگانیک 1

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص 1

  پیتزا مخصوص 1

  ۲۱,۵۶۰ تومان
 • پیتزا گوشت 1

  پیتزا گوشت 1

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف 1

  پیتزا رست بیف 1

  ۳۹,۲۰۰ تومان
 • پیتزا لحم 1

  پیتزا لحم 1

  ۳۹,۲۰۰ تومان
 • پیتزا بوقلمون 1

  پیتزا بوقلمون 1

  ۳۴,۳۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  ۳۹,۲۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط مرغ 1

  پیتزا مخلوط مرغ 1

  ۳۴,۳۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات 1

  پیتزا سبزیجات 1

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • پیتزا صغیره (مینی)

  پیتزا صغیره (مینی)

  ۱۸,۶۲۰ تومان
 • پیتزا کوچک مخلوط

  پیتزا کوچک مخلوط

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • پیتزا کوچک مرغ

  پیتزا کوچک مرغ

  ۹,۸۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک گوشت

  پیتزا کوچک گوشت

  ۱۰,۷۸۰ تومان
 • پیتزا کوچک رست بیف

  پیتزا کوچک رست بیف

  ۱۲,۷۴۰ تومان
 • پیتزا کوچک لحم

  پیتزا کوچک لحم

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • بیروتی مرغ

  بیروتی مرغ

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • بیروتی مخلوط بوقلمون

  بیروتی مخلوط بوقلمون

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • بیروتی مخلوط مرغ و گوشت

  بیروتی مخلوط مرغ و گوشت

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • بیروتی بوقلمون

  بیروتی بوقلمون

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • بیروتی لحم

  بیروتی لحم

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • بیروتی لحم شتر مرغ

  بیروتی لحم شتر مرغ

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • مینی مرغ

  مینی مرغ

  ۱۸,۶۲۰ تومان
 • مینی مخلوط

  مینی مخلوط

  ۲۰,۵۸۰ تومان
 • مینی گوشت

  مینی گوشت

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • مینی رست بیف

  مینی رست بیف

  ۲۱,۵۶۰ تومان
 • مینی لحم

  مینی لحم

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • مینی شتر مرغ

  مینی شتر مرغ

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • مینی لحم شترمرغ

  مینی لحم شترمرغ

  ۲۲,۵۴۰ تومان
 • مینی بوقلمون

  مینی بوقلمون

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • مینی مخلوط بوقلمون

  مینی مخلوط بوقلمون

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک مرغ

  پیتزا کوچک مرغ

  ۹,۸۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک مخلوط

  پیتزا کوچک مخلوط

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • پیتزا کوچک گوشت

  پیتزا کوچک گوشت

  ۱۰,۷۸۰ تومان
 • پیتزا کوچک رست بیف

  پیتزا کوچک رست بیف

  ۱۲,۷۴۰ تومان
 • پیتزا کوچک لحم

  پیتزا کوچک لحم

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • پیتزا مینی مخصوص

  پیتزا مینی مخصوص

  ۱۵,۶۸۰ تومان
 • مینی ارگانیک

  مینی ارگانیک

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • مینی مخصوص

  مینی مخصوص

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • کیک پیتزای شبهای لبنان

  کیک پیتزای شبهای لبنان

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص آمریکایی

  پیتزا مخصوص آمریکایی

  ۴۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا مونترال

  پیتزا مونترال

  ۴۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا چهار فصل

  پیتزا چهار فصل

  ۴۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ امریکن

  پیتزا مرغ امریکن

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات

  پیتزا سبزیجات

  ۳۴,۳۰۰ تومان
 • پیتزا پالرمو(مخلوط)

  پیتزا پالرمو(مخلوط)

  ۵۳,۹۰۰ تومان
 • پیتزای گوشت امریکن

  پیتزای گوشت امریکن

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف آمریکایی

  پیتزا رست بیف آمریکایی

  ۶۸,۶۰۰ تومان
 • پیتزا استیک گوشت

  پیتزا استیک گوشت

  ۴۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا آمریکانو

  پیتزا آمریکانو

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا اسپیشیال (خورشیدی)

  پیتزا اسپیشیال (خورشیدی)

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  ۵۸,۸۰۰ تومان
 • پیتزا چانو(گوشت)

  پیتزا چانو(گوشت)

  ۴۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ ایتالیایی

  پیتزا مرغ ایتالیایی

  ۳۴,۳۰۰ تومان
 • پیتزا مامامیا

  پیتزا مامامیا

  ۴۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا استیک سیر

  پیتزا استیک سیر

  ۴۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا مکزیکی

  پیتزا مکزیکی

  ۳۹,۲۰۰ تومان
 • پیتزا سالامی (پپرونی)

  پیتزا سالامی (پپرونی)

  ۳۴,۳۰۰ تومان
 • پیتزا کالزونر (حلزونی)

  پیتزا کالزونر (حلزونی)

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • پیتزا مارگارتیا

  پیتزا مارگارتیا

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • پیتزا سزار

  پیتزا سزار

  ۴۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا بدون نان

  پیتزا بدون نان

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • پیتزا کابری( ستاره ای)

  پیتزا کابری( ستاره ای)

  ۳۹,۲۰۰ تومان
 • پیتزا پلو دیا پلو

  پیتزا پلو دیا پلو

  ۴۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا آل پلو

  پیتزا آل پلو

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • شاورما عربی

  شاورما عربی

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • ساندویچ شاورما دجاج

  ساندویچ شاورما دجاج

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • امپراطور

  امپراطور

  ۳۹,۲۰۰ تومان
 • هات داگ

  هات داگ

  ۸,۸۲۰ تومان
 • هات داگ تنوری

  هات داگ تنوری

  ۱۳,۷۲۰ تومان
 • همبر بوقلمون

  همبر بوقلمون

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • چیز برگر بوقلمون

  چیز برگر بوقلمون

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • فلافل با قارچ پنیر

  فلافل با قارچ پنیر

  ۷,۸۴۰ تومان
 • ساندوچ قارچ و مرغ

  ساندوچ قارچ و مرغ

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • ماشروم

  ماشروم

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • پپرونی داگ

  پپرونی داگ

  ۲۱,۵۶۰ تومان
 • رست بیف

  رست بیف

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • بیف برگر

  بیف برگر

  ۴۱,۱۶۰ تومان
 • برست

  برست

  ۱۴,۷۰۰ تومان
 • زینگر

  زینگر

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • دبل زینگر(بدون نان)

  دبل زینگر(بدون نان)

  ۲۷,۴۴۰ تومان
 • سوپریم

  سوپریم

  ۲۸,۴۲۰ تومان
 • چوریستور برگر

  چوریستور برگر

  ۳۴,۳۰۰ تومان
 • امپراطور

  امپراطور

  ۳۴,۳۰۰ تومان
 • دوبل برگر

  دوبل برگر

  ۲۳,۵۲۰ تومان
 • برگر سوخاری

  برگر سوخاری

  ۲۳,۵۲۰ تومان
 • لازانیا گوشت

  لازانیا گوشت

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • امپراطور

  امپراطور

  ۳۹,۲۰۰ تومان
 • همبرگر مخصوص

  همبرگر مخصوص

  ۱۳,۷۲۰ تومان
 • چیزبرگر مخصوص

  چیزبرگر مخصوص

  ۱۵,۶۸۰ تومان
 • پیتزا برگر

  پیتزا برگر

  ۱۷,۶۴۰ تومان
 • فلافل

  فلافل

  ۳,۹۲۰ تومان
 • ناشف گوشت بره

  ناشف گوشت بره

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • صحن دجاج کوچک

  صحن دجاج کوچک

  ۱۷,۶۴۰ تومان
 • صحن دجاج بزرگ

  صحن دجاج بزرگ

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • فطیره بعلبکی دجاج

  فطیره بعلبکی دجاج

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • فطیره برگر بعلبکی

  فطیره برگر بعلبکی

  ۲۹,۴۰۰ تومان
 • سجق

  سجق

  ۹,۸۰۰ تومان
 • اشترودل گوشت شب های لبنان

  اشترودل گوشت شب های لبنان

  ۲۱,۵۶۰ تومان
 • اشترودل مرغ شب های لبنان

  اشترودل مرغ شب های لبنان

  ۱۹,۶۰۰ تومان
 • اشترودل مخلوط

  اشترودل مخلوط

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • فطیره بعلبکی مخلوط

  فطیره بعلبکی مخلوط

  ۲۴,۵۰۰ تومان
 • دجاج بالعجین

  دجاج بالعجین

  ۹,۸۰۰ تومان
 • دجاج بالعین

  دجاج بالعین

  ۷,۸۴۰ تومان
 • توشکا لحم

  توشکا لحم

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • کریسپی 3 تکه

  کریسپی 3 تکه

  ۲۱,۵۶۰ تومان
 • کرسبی 3تکه

  کرسبی 3تکه

  ۲۱,۵۶۰ تومان
 • کرسبی 6تکه

  کرسبی 6تکه

  ۳۱,۳۶۰ تومان
 • کریسپی 6 تکه

  کریسپی 6 تکه

  ۳۱,۳۶۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۷,۸۴۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۱,۷۶۰ تومان
 • عائلی مرغ3

  عائلی مرغ3

  ۷۳,۵۰۰ تومان
 • عائلی مخصوص شبهای لبنان

  عائلی مخصوص شبهای لبنان

  ۶۳,۷۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط مرغ و گوشت3

  عائلی مخلوط مرغ و گوشت3

  ۷۸,۴۰۰ تومان
 • عائلی سبزیجات3

  عائلی سبزیجات3

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط مرغ3

  عائلی مخلوط مرغ3

  ۷۸,۴۰۰ تومان
 • عائلی بوقلمون3

  عائلی بوقلمون3

  ۸۸,۲۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط بوقلمون3

  عائلی مخلوط بوقلمون3

  ۸۸,۲۰۰ تومان
 • عائلی لحم3

  عائلی لحم3

  ۸۸,۲۰۰ تومان
 • عائلی گوشت3

  عائلی گوشت3

  ۷۸,۴۰۰ تومان
 • عائلی رست بیف3

  عائلی رست بیف3

  ۸۸,۲۰۰ تومان
 • عائلی شترمرغ3

  عائلی شترمرغ3

  ۸۸,۲۰۰ تومان
 • عائلی لحم شترمرغ3

  عائلی لحم شترمرغ3

  ۸۸,۲۰۰ تومان
 • بعلبکی مرغ

  بعلبکی مرغ

  ۸۳,۳۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط مرغ و گوشت

  بعلبکی مخلوط مرغ و گوشت

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی بوقلمون

  بعلبکی بوقلمون

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط بوقلمون

  بعلبکی مخلوط بوقلمون

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم

  بعلبکی لحم

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم شترمرغ

  بعلبکی لحم شترمرغ

  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۵,۲۹۲ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۶,۳۷۰ تومان
 • دوغ معجون شبهای لبنان

  دوغ معجون شبهای لبنان

  ۱۰,۷۸۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  ۲,۴۵۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۱,۴۷۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۳,۴۳۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۳,۹۲۰ تومان

نظرات کاربران درباره شبهای لبنان میبد

اطلاعات فروشگاه شبهای لبنان میبد

نوع سفارش

فست فود , سالم و ارگانیک , فست فود

موقعیت

میبد: میدان بیت الزهرا ابتدای خیابان دستغیب

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 23

یک شنبه

از 19 الی 23

دو شنبه

از 19 الی 23

سه شنبه

از 19 الی 23

چهارشنبه

از 19 الی 23

پنج شنبه

از 19 الی 23

جمعه

از 19 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (2%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 92500 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۴,۵۰۰ تومان