سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان

بی نظیر در یزد و میبد و اردکان

اردکان و میبد -09137471923-09366969763-09127587324-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا دجاج 1

  پیتزا دجاج 1

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص

  پیتزا مخصوص

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ 1

  پیتزا مرغ 1

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا شتر مرغ 1

  پیتزا شتر مرغ 1

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لحم شترمرغ 1

  پیتزا لحم شترمرغ 1

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص 1

  پیتزا مخصوص 1

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت 1

  پیتزا گوشت 1

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف 1

  پیتزا رست بیف 1

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لحم 1

  پیتزا لحم 1

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بوقلمون 1

  پیتزا بوقلمون 1

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط مرغ 1

  پیتزا مخلوط مرغ 1

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات 1

  پیتزا سبزیجات 1

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا صغیره (مینی)

  پیتزا صغیره (مینی)

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک مخلوط

  پیتزا کوچک مخلوط

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک مرغ

  پیتزا کوچک مرغ

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک گوشت

  پیتزا کوچک گوشت

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک رست بیف

  پیتزا کوچک رست بیف

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک لحم

  پیتزا کوچک لحم

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • بیروتی مرغ

  بیروتی مرغ

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • بیروتی مخلوط بوقلمون

  بیروتی مخلوط بوقلمون

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا دو نفره مخصوص

  پیتزا دو نفره مخصوص

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • بیروتی مخلوط مرغ و گوشت

  بیروتی مخلوط مرغ و گوشت

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • بیروتی بوقلمون

  بیروتی بوقلمون

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • بیروتی لحم

  بیروتی لحم

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • بیروتی لحم شتر مرغ

  بیروتی لحم شتر مرغ

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • مینی مرغ

  مینی مرغ

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • مینی مخلوط

  مینی مخلوط

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • مینی گوشت

  مینی گوشت

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • مینی رست بیف

  مینی رست بیف

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • مینی لحم

  مینی لحم

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • مینی شتر مرغ

  مینی شتر مرغ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • مینی لحم شترمرغ

  مینی لحم شترمرغ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • مینی بوقلمون

  مینی بوقلمون

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • مینی مخلوط بوقلمون

  مینی مخلوط بوقلمون

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک مرغ

  پیتزا کوچک مرغ

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک مخلوط

  پیتزا کوچک مخلوط

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک گوشت

  پیتزا کوچک گوشت

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک رست بیف

  پیتزا کوچک رست بیف

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک لحم

  پیتزا کوچک لحم

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مینی مخصوص

  پیتزا مینی مخصوص

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • مینی مخصوص

  مینی مخصوص

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • کیک پیتزای شبهای لبنان

  کیک پیتزای شبهای لبنان

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مونترال

  پیتزا مونترال

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چهار فصل

  پیتزا چهار فصل

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ امریکن

  پیتزا مرغ امریکن

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات

  پیتزا سبزیجات

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پالرمو(مخلوط)

  پیتزا پالرمو(مخلوط)

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزای گوشت امریکن

  پیتزای گوشت امریکن

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف آمریکایی

  پیتزا رست بیف آمریکایی

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا استیک گوشت

  پیتزا استیک گوشت

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا آمریکانو

  پیتزا آمریکانو

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا اسپیشیال (خورشیدی)

  پیتزا اسپیشیال (خورشیدی)

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  ۹۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چانو(گوشت)

  پیتزا چانو(گوشت)

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ ایتالیایی

  پیتزا مرغ ایتالیایی

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مامامیا

  پیتزا مامامیا

  ۵۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا استیک سیر

  پیتزا استیک سیر

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مکزیکی

  پیتزا مکزیکی

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سالامی (پپرونی)

  پیتزا سالامی (پپرونی)

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کالزونر (حلزونی)

  پیتزا کالزونر (حلزونی)

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مارگارتیا

  پیتزا مارگارتیا

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سزار

  پیتزا سزار

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بدون نان

  پیتزا بدون نان

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کابری( ستاره ای)

  پیتزا کابری( ستاره ای)

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پلو دیا پلو

  پیتزا پلو دیا پلو

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا آل پلو

  پیتزا آل پلو

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • شاورما عربی

  شاورما عربی

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ شاورما دجاج

  ساندویچ شاورما دجاج

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • امپراطور

  امپراطور

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • هات داگ

  هات داگ

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • هات داگ تنوری

  هات داگ تنوری

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • همبر بوقلمون

  همبر بوقلمون

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر بوقلمون

  چیز برگر بوقلمون

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • فلافل با قارچ پنیر

  فلافل با قارچ پنیر

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • ساندوچ قارچ و مرغ

  ساندوچ قارچ و مرغ

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ماشروم

  ماشروم

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پپرونی داگ

  پپرونی داگ

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • رست بیف

  رست بیف

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • بیف برگر

  بیف برگر

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • برست

  برست

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • زینگر

  زینگر

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • دبل زینگر(بدون نان)

  دبل زینگر(بدون نان)

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • سوپریم

  سوپریم

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • چوریستو برگر

  چوریستو برگر

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • امپراطور

  امپراطور

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر

  دوبل برگر

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • برگر سوخاری

  برگر سوخاری

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • لازانیا گوشت

  لازانیا گوشت

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • امپراطور

  امپراطور

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • همبرگر مخصوص

  همبرگر مخصوص

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر مخصوص

  چیزبرگر مخصوص

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا برگر

  پیتزا برگر

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • فلافل

  فلافل

  ۵,۵۰۰ تومان
 • صحن دجاج کوچک

  صحن دجاج کوچک

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • صحن دجاج بزرگ

  صحن دجاج بزرگ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • فطیره بعلبکی دجاج

  فطیره بعلبکی دجاج

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • فطیره برگر بعلبکی

  فطیره برگر بعلبکی

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • سجق

  سجق

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • اشترودل گوشت شب های لبنان

  اشترودل گوشت شب های لبنان

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • اشترودل مرغ شب های لبنان

  اشترودل مرغ شب های لبنان

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • اشترودل مخلوط

  اشترودل مخلوط

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • فطیره بعلبکی مخلوط

  فطیره بعلبکی مخلوط

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • دجاج بالعجین

  دجاج بالعجین

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • دجاج بالعین

  دجاج بالعین

  ۸,۰۰۰ تومان
 • توشکا لحم

  توشکا لحم

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • کرسبی 4تیکه

  کرسبی 4تیکه

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • کرسبی7تیکه

  کرسبی7تیکه

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۱۳,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی مرغ3

  عائلی مرغ3

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • عائلی مخصوص شبهای لبنان

  عائلی مخصوص شبهای لبنان

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص آمریکایی

  پیتزا مخصوص آمریکایی

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط مرغ و گوشت3

  عائلی مخلوط مرغ و گوشت3

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی سبزیجات3

  عائلی سبزیجات3

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط مرغ3

  عائلی مخلوط مرغ3

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی بوقلمون3

  عائلی بوقلمون3

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط بوقلمون3

  عائلی مخلوط بوقلمون3

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی لحم3

  عائلی لحم3

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • عائلی گوشت3

  عائلی گوشت3

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی رست بیف3

  عائلی رست بیف3

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • عائلی شترمرغ3

  عائلی شترمرغ3

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • عائلی لحم شترمرغ3

  عائلی لحم شترمرغ3

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مرغ

  بعلبکی مرغ

  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط مرغ و گوشت

  بعلبکی مخلوط مرغ و گوشت

  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی بوقلمون

  بعلبکی بوقلمون

  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط بوقلمون

  بعلبکی مخلوط بوقلمون

  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم

  بعلبکی لحم

  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم شترمرغ

  بعلبکی لحم شترمرغ

  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۸,۵۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۸,۰۰۰ تومان
 • دوغ معجون شبهای لبنان

  دوغ معجون شبهای لبنان

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  ۲,۵۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۱,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۵,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۵,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره شبهای لبنان میبد

اطلاعات فروشگاه شبهای لبنان میبد

نوع سفارش

فست فود , سالم و ارگانیک , فست فود

موقعیت

میبد: میدان بیت الزهرا ابتدای خیابان دستغیب

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 18 الی 23

یک شنبه

از 18 الی 23

دو شنبه

از 18 الی 23

سه شنبه

از 18 الی 23

چهارشنبه

از 18 الی 23

پنج شنبه

از 18 الی 23

جمعه

از 18 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 188200 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۴,۵۰۰ تومان