سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان

بی نظیر در یزد و میبد و اردکان

اردکان و میبد -09366969763-09127587324-

فروشگاه سفارش میپذیرد

 • پیتزا دجاج 1

  پیتزا دجاج 1

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ 1

  پیتزا مرغ 1

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا شتر مرغ 1

  پیتزا شتر مرغ 1

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لحم شترمرغ 1

  پیتزا لحم شترمرغ 1

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص 1

  پیتزا مخصوص 1

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت 1

  پیتزا گوشت 1

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف 1

  پیتزا رست بیف 1

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لحم 1

  پیتزا لحم 1

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بوقلمون 1

  پیتزا بوقلمون 1

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط مرغ 1

  پیتزا مخلوط مرغ 1

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات 1

  پیتزا سبزیجات 1

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • دو نفره مرغ

  دو نفره مرغ

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • بیروتی مخلوط بوقلمون

  بیروتی مخلوط بوقلمون

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص دونفره

  پیتزا مخصوص دونفره

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • دو نفره مخلوط مرغ و گوشت

  دو نفره مخلوط مرغ و گوشت

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • دو نفره بوقلمون

  دو نفره بوقلمون

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • دو نفره لحم

  دو نفره لحم

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • دو نفره لحم شتر مرغ

  دو نفره لحم شتر مرغ

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • مینی مرغ

  مینی مرغ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • مینی مخلوط

  مینی مخلوط

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • مینی گوشت

  مینی گوشت

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • مینی رست بیف

  مینی رست بیف

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • مینی لحم

  مینی لحم

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • مینی شتر مرغ

  مینی شتر مرغ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • مینی لحم شترمرغ

  مینی لحم شترمرغ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • مینی بوقلمون

  مینی بوقلمون

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • مینی مخلوط بوقلمون

  مینی مخلوط بوقلمون

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • مینی مخصوص

  مینی مخصوص

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • کیک پیتزای شبهای لبنان

  کیک پیتزای شبهای لبنان

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مونترال

  پیتزا مونترال

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چهار فصل

  پیتزا چهار فصل

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ امریکن

  پیتزا مرغ امریکن

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات

  پیتزا سبزیجات

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پالرمو(مخلوط)

  پیتزا پالرمو(مخلوط)

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزای گوشت امریکن

  پیتزای گوشت امریکن

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف آمریکایی

  پیتزا رست بیف آمریکایی

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا آمریکانو

  پیتزا آمریکانو

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا اسپیشیال (خورشیدی)

  پیتزا اسپیشیال (خورشیدی)

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چانو(گوشت)

  پیتزا چانو(گوشت)

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مرغ ایتالیایی

  پیتزا مرغ ایتالیایی

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مامامیا

  پیتزا مامامیا

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مکزیکی

  پیتزا مکزیکی

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سالامی (پپرونی)

  پیتزا سالامی (پپرونی)

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کالزونر (حلزونی)

  پیتزا کالزونر (حلزونی)

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سزار

  پیتزا سزار

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بدون نان

  پیتزا بدون نان

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا کابری( ستاره ای)

  پیتزا کابری( ستاره ای)

  ۷۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پلو دیا پلو

  پیتزا پلو دیا پلو

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا آل پلو

  پیتزا آل پلو

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ شاورما دجاج

  ساندویچ شاورما دجاج

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • هات داگ

  هات داگ

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • هات داگ تنوری

  هات داگ تنوری

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • همبر بوقلمون

  همبر بوقلمون

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر بوقلمون

  چیز برگر بوقلمون

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ساندوچ قارچ و مرغ

  ساندوچ قارچ و مرغ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پپرونی داگ

  پپرونی داگ

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • رست بیف

  رست بیف

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • بیف برگر

  بیف برگر

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • برست

  برست

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • زینگر

  زینگر

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دبل زینگر(بدون نان)

  دبل زینگر(بدون نان)

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • سوپریم

  سوپریم

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • چوریستو برگر

  چوریستو برگر

  ۷۳,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ امپراطور

  ساندویچ امپراطور

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر گوسفندی

  دوبل برگر گوسفندی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • لازانیا گوشت

  لازانیا گوشت

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • همبرگر مخصوص

  همبرگر مخصوص

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر مخصوص

  چیزبرگر مخصوص

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا برگر

  پیتزا برگر

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • فطیره بعلبکی دجاج

  فطیره بعلبکی دجاج

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • فطیره برگر بعلبکی

  فطیره برگر بعلبکی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • سجق

  سجق

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • اشترودل گوشت شب های لبنان

  اشترودل گوشت شب های لبنان

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • اشترودل مرغ شب های لبنان

  اشترودل مرغ شب های لبنان

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • اشترودل مخلوط

  اشترودل مخلوط

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • فطیره بعلبکی مخلوط

  فطیره بعلبکی مخلوط

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • دجاج بالعجین

  دجاج بالعجین

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • جبین بالعین

  جبین بالعین

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • توشکا لحم

  توشکا لحم

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • کریسپی 3 تکه

  کریسپی 3 تکه

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • کرسبی 3 تیکه

  کرسبی 3 تیکه

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری 6 تیکه

  فیله سوخاری 6 تیکه

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • کریسپی 6 تکه

  کریسپی 6 تکه

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی مرغ3

  عائلی مرغ3

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص سه نفره آمریکایی

  پیتزا مخصوص سه نفره آمریکایی

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط مرغ و گوشت3

  عائلی مخلوط مرغ و گوشت3

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی سبزیجات3

  عائلی سبزیجات3

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط مرغ3

  عائلی مخلوط مرغ3

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی بوقلمون3

  عائلی بوقلمون3

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط بوقلمون3

  عائلی مخلوط بوقلمون3

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی لحم3

  عائلی لحم3

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی گوشت3

  عائلی گوشت3

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی رست بیف3

  عائلی رست بیف3

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی شترمرغ3

  عائلی شترمرغ3

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • عائلی لحم شترمرغ3

  عائلی لحم شترمرغ3

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مرغ

  بعلبکی مرغ

  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط مرغ و گوشت

  بعلبکی مخلوط مرغ و گوشت

  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی بوقلمون

  بعلبکی بوقلمون

  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط بوقلمون

  بعلبکی مخلوط بوقلمون

  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم

  بعلبکی لحم

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم شترمرغ

  بعلبکی لحم شترمرغ

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  ۴,۵۰۰ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۳,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۸,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۸,۵۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره شبهای لبنان میبد

اطلاعات فروشگاه شبهای لبنان میبد

نوع سفارش

فست فود , سالم و ارگانیک , فست فود

موقعیت

میبد: میدان بیت الزهرا ابتدای خیابان دستغیب

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 20

یک شنبه

از 19 الی 22

دو شنبه

از 19 الی 22

چهارشنبه

از 19 الی 21

پنج شنبه

از 19 الی 21

جمعه

از 19 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 183550 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۴۵,۱۰۰ تومان