سامانه سفارش غذا ، سفارش آنلاین ، چی میل ، سامانه غذا
شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان میبد

شبهای لبنان

بی نظیر در یزد و میبد و اردکان

اردکان و میبد -09137471923-09366969763-09127587324-

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا دجاج 1

  پیتزا دجاج 1

  ۲۸,۹۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص

  پیتزا مخصوص

  ۲۱,۲۵۰ تومان
 • پیتزا مرغ 1

  پیتزا مرغ 1

  ۲۸,۹۰۰ تومان
 • پیتزا شتر مرغ 1

  پیتزا شتر مرغ 1

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لحم شترمرغ 1

  پیتزا لحم شترمرغ 1

  ۳۶,۵۵۰ تومان
 • پیتزا مخصوص 1

  پیتزا مخصوص 1

  ۲۳,۸۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت 1

  پیتزا گوشت 1

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف 1

  پیتزا رست بیف 1

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا لحم 1

  پیتزا لحم 1

  ۳۷,۴۰۰ تومان
 • پیتزا بوقلمون 1

  پیتزا بوقلمون 1

  ۲۹,۷۵۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  پیتزا مخلوط بوقلمون 1

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط مرغ 1

  پیتزا مخلوط مرغ 1

  ۳۳,۱۵۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات 1

  پیتزا سبزیجات 1

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا صغیره (مینی)

  پیتزا صغیره (مینی)

  ۱۸,۷۰۰ تومان
 • پیتزا کوچک مخلوط

  پیتزا کوچک مخلوط

  ۱۱,۰۵۰ تومان
 • پیتزا کوچک مرغ

  پیتزا کوچک مرغ

  ۹,۳۵۰ تومان
 • پیتزا کوچک گوشت

  پیتزا کوچک گوشت

  ۹,۳۵۰ تومان
 • پیتزا کوچک رست بیف

  پیتزا کوچک رست بیف

  ۱۱,۰۵۰ تومان
 • پیتزا کوچک لحم

  پیتزا کوچک لحم

  ۱۱,۰۵۰ تومان
 • بیروتی مرغ

  بیروتی مرغ

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • بیروتی مخلوط بوقلمون

  بیروتی مخلوط بوقلمون

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • بیروتی مخلوط مرغ و گوشت

  بیروتی مخلوط مرغ و گوشت

  ۵۹,۵۰۰ تومان
 • بیروتی بوقلمون

  بیروتی بوقلمون

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • بیروتی لحم

  بیروتی لحم

  ۵۹,۵۰۰ تومان
 • بیروتی لحم شتر مرغ

  بیروتی لحم شتر مرغ

  ۵۹,۵۰۰ تومان
 • مینی مرغ

  مینی مرغ

  ۱۶,۱۵۰ تومان
 • مینی مخلوط

  مینی مخلوط

  ۲۱,۲۵۰ تومان
 • مینی گوشت

  مینی گوشت

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • مینی رست بیف

  مینی رست بیف

  ۱۸,۷۰۰ تومان
 • مینی لحم

  مینی لحم

  ۲۰,۴۰۰ تومان
 • مینی شتر مرغ

  مینی شتر مرغ

  ۲۱,۲۵۰ تومان
 • مینی لحم شترمرغ

  مینی لحم شترمرغ

  ۲۲,۹۵۰ تومان
 • مینی بوقلمون

  مینی بوقلمون

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • مینی مخلوط بوقلمون

  مینی مخلوط بوقلمون

  ۲۱,۲۵۰ تومان
 • پیتزا کوچک مرغ

  پیتزا کوچک مرغ

  ۹,۳۵۰ تومان
 • پیتزا کوچک مخلوط

  پیتزا کوچک مخلوط

  ۱۱,۰۵۰ تومان
 • پیتزا کوچک گوشت

  پیتزا کوچک گوشت

  ۹,۳۵۰ تومان
 • پیتزا کوچک رست بیف

  پیتزا کوچک رست بیف

  ۱۱,۰۵۰ تومان
 • پیتزا کوچک لحم

  پیتزا کوچک لحم

  ۱۱,۰۵۰ تومان
 • پیتزا مینی مخصوص

  پیتزا مینی مخصوص

  ۱۳,۶۰۰ تومان
 • مینی ارگانیک

  مینی ارگانیک

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • مینی مخصوص

  مینی مخصوص

  ۱۵,۳۰۰ تومان
 • کیک پیتزای شبهای لبنان

  کیک پیتزای شبهای لبنان

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخصوص آمریکایی

  پیتزا مخصوص آمریکایی

  ۳۸,۲۵۰ تومان
 • پیتزا مونترال

  پیتزا مونترال

  ۳۸,۲۵۰ تومان
 • پیتزا چهار فصل

  پیتزا چهار فصل

  ۳۸,۲۵۰ تومان
 • پیتزا مرغ امریکن

  پیتزا مرغ امریکن

  ۵۵,۲۵۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات

  پیتزا سبزیجات

  ۲۹,۷۵۰ تومان
 • پیتزا پالرمو(مخلوط)

  پیتزا پالرمو(مخلوط)

  ۴۶,۷۵۰ تومان
 • پیتزای گوشت امریکن

  پیتزای گوشت امریکن

  ۴۲,۵۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف آمریکایی

  پیتزا رست بیف آمریکایی

  ۵۹,۵۰۰ تومان
 • پیتزا استیک گوشت

  پیتزا استیک گوشت

  ۳۸,۲۵۰ تومان
 • پیتزا آمریکانو

  پیتزا آمریکانو

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا اسپیشیال (خورشیدی)

  پیتزا اسپیشیال (خورشیدی)

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  پیتزا مخلوط بوقلمون دو نفره

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چانو(گوشت)

  پیتزا چانو(گوشت)

  ۳۸,۲۵۰ تومان
 • پیتزا مرغ ایتالیایی

  پیتزا مرغ ایتالیایی

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مامامیا

  پیتزا مامامیا

  ۴۰,۸۰۰ تومان
 • پیتزا استیک سیر

  پیتزا استیک سیر

  ۳۸,۲۵۰ تومان
 • پیتزا مکزیکی

  پیتزا مکزیکی

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سالامی (پپرونی)

  پیتزا سالامی (پپرونی)

  ۲۹,۷۵۰ تومان
 • پیتزا کالزونر (حلزونی)

  پیتزا کالزونر (حلزونی)

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • پیتزا مارگارتیا

  پیتزا مارگارتیا

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سزار

  پیتزا سزار

  ۴۲,۵۰۰ تومان
 • پیتزا بدون نان

  پیتزا بدون نان

  ۲۹,۷۵۰ تومان
 • پیتزا کابری( ستاره ای)

  پیتزا کابری( ستاره ای)

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا پلو دیا پلو

  پیتزا پلو دیا پلو

  ۳۸,۲۵۰ تومان
 • پیتزا آل پلو

  پیتزا آل پلو

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • شاورما عربی

  شاورما عربی

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • ساندویچ شاورما دجاج

  ساندویچ شاورما دجاج

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • امپراطور

  امپراطور

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • هات داگ

  هات داگ

  ۷,۶۵۰ تومان
 • هات داگ تنوری

  هات داگ تنوری

  ۱۱,۹۰۰ تومان
 • همبر بوقلمون

  همبر بوقلمون

  ۱۰,۲۰۰ تومان
 • چیز برگر بوقلمون

  چیز برگر بوقلمون

  ۱۲,۷۵۰ تومان
 • فلافل با قارچ پنیر

  فلافل با قارچ پنیر

  ۸,۵۰۰ تومان
 • ساندوچ قارچ و مرغ

  ساندوچ قارچ و مرغ

  ۱۵,۳۰۰ تومان
 • ماشروم

  ماشروم

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • پپرونی داگ

  پپرونی داگ

  ۱۸,۷۰۰ تومان
 • رست بیف

  رست بیف

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • بیف برگر

  بیف برگر

  ۳۵,۷۰۰ تومان
 • برست

  برست

  ۱۵,۳۰۰ تومان
 • زینگر

  زینگر

  ۱۹,۵۵۰ تومان
 • دبل زینگر(بدون نان)

  دبل زینگر(بدون نان)

  ۲۶,۳۵۰ تومان
 • سوپریم

  سوپریم

  ۲۴,۶۵۰ تومان
 • چوریستو برگر

  چوریستو برگر

  ۲۹,۷۵۰ تومان
 • امپراطور

  امپراطور

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • دوبل برگر

  دوبل برگر

  ۲۰,۴۰۰ تومان
 • برگر سوخاری

  برگر سوخاری

  ۲۰,۴۰۰ تومان
 • لازانیا گوشت

  لازانیا گوشت

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • امپراطور

  امپراطور

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • همبرگر مخصوص

  همبرگر مخصوص

  ۱۱,۹۰۰ تومان
 • چیزبرگر مخصوص

  چیزبرگر مخصوص

  ۱۳,۶۰۰ تومان
 • پیتزا برگر

  پیتزا برگر

  ۱۵,۳۰۰ تومان
 • فلافل

  فلافل

  ۳,۴۰۰ تومان
 • صحن دجاج کوچک

  صحن دجاج کوچک

  ۲۱,۲۵۰ تومان
 • صحن دجاج بزرگ

  صحن دجاج بزرگ

  ۲۹,۷۵۰ تومان
 • فطیره بعلبکی دجاج

  فطیره بعلبکی دجاج

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • فطیره برگر بعلبکی

  فطیره برگر بعلبکی

  ۲۵,۵۰۰ تومان
 • سجق

  سجق

  ۸,۵۰۰ تومان
 • اشترودل گوشت شب های لبنان

  اشترودل گوشت شب های لبنان

  ۱۸,۷۰۰ تومان
 • اشترودل مرغ شب های لبنان

  اشترودل مرغ شب های لبنان

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • اشترودل مخلوط

  اشترودل مخلوط

  ۲۱,۲۵۰ تومان
 • فطیره بعلبکی مخلوط

  فطیره بعلبکی مخلوط

  ۲۱,۲۵۰ تومان
 • دجاج بالعجین

  دجاج بالعجین

  ۸,۵۰۰ تومان
 • دجاج بالعین

  دجاج بالعین

  ۶,۸۰۰ تومان
 • توشکا لحم

  توشکا لحم

  ۱۰,۲۰۰ تومان
 • کریسپی 3 تکه

  کریسپی 3 تکه

  ۱۸,۷۰۰ تومان
 • کرسبی 4تیکه

  کرسبی 4تیکه

  ۱۸,۷۰۰ تومان
 • کرسبی7تیکه

  کرسبی7تیکه

  ۲۷,۲۰۰ تومان
 • کریسپی 6 تکه

  کریسپی 6 تکه

  ۲۷,۲۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۶,۸۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۰,۲۰۰ تومان
 • عائلی مرغ3

  عائلی مرغ3

  ۷۲,۲۵۰ تومان
 • عائلی مخصوص شبهای لبنان

  عائلی مخصوص شبهای لبنان

  ۳۸,۲۵۰ تومان
 • عائلی مخلوط مرغ و گوشت3

  عائلی مخلوط مرغ و گوشت3

  ۷۶,۵۰۰ تومان
 • عائلی سبزیجات3

  عائلی سبزیجات3

  ۴۲,۵۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط مرغ3

  عائلی مخلوط مرغ3

  ۷۶,۵۰۰ تومان
 • عائلی بوقلمون3

  عائلی بوقلمون3

  ۷۶,۵۰۰ تومان
 • عائلی مخلوط بوقلمون3

  عائلی مخلوط بوقلمون3

  ۷۶,۵۰۰ تومان
 • عائلی لحم3

  عائلی لحم3

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • عائلی گوشت3

  عائلی گوشت3

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • عائلی رست بیف3

  عائلی رست بیف3

  ۷۶,۵۰۰ تومان
 • عائلی شترمرغ3

  عائلی شترمرغ3

  ۷۶,۵۰۰ تومان
 • عائلی لحم شترمرغ3

  عائلی لحم شترمرغ3

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مرغ

  بعلبکی مرغ

  ۸۳,۳۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط مرغ و گوشت

  بعلبکی مخلوط مرغ و گوشت

  ۹۳,۵۰۰ تومان
 • بعلبکی بوقلمون

  بعلبکی بوقلمون

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی مخلوط بوقلمون

  بعلبکی مخلوط بوقلمون

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم

  بعلبکی لحم

  ۹۳,۵۰۰ تومان
 • بعلبکی لحم شترمرغ

  بعلبکی لحم شترمرغ

  ۹۳,۵۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۷,۵۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۷,۵۰۰ تومان
 • دوغ معجون شبهای لبنان

  دوغ معجون شبهای لبنان

  ۱۲,۷۵۰ تومان
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  ۲,۱۲۵ تومان
 • آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  ۱,۲۷۵ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۴,۵۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۳,۸۲۵ تومان

نظرات کاربران درباره شبهای لبنان میبد

اطلاعات فروشگاه شبهای لبنان میبد

نوع سفارش

فست فود , سالم و ارگانیک , فست فود

موقعیت

میبد: میدان بیت الزهرا ابتدای خیابان دستغیب

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 19 الی 23

یک شنبه

از 19 الی 23

دو شنبه

از 19 الی 23

سه شنبه

از 19 الی 23

چهارشنبه

از 19 الی 23

پنج شنبه

از 19 الی 23

جمعه

از 19 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 250000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۴,۵۰۰ تومان